mormon.org У всьому світі
Наші люди
Наші цінності
Наші віровчення
Відвідайте нас
.

Хто сьогодні є пророком у мормонів?

Офіційна відповідь

Бог покликав пророків вести Його Церкву у наші дні, так само, як Він це робив у давні часи. Сучасний пророк і Президент Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів—це Russell M. Nelson. Йому допомагають два його радники—Dallin H. Oaks та Henry B. Eyring. Разом вони утворюють Перше Президентство Церкви (схожим чином як Петро, Яків та Іван після смерті Христа).

Усі члени Першого Президентства і Кворуму Дванадцятьох Апостолів є апостолами і пророками. Сучасні апостоли це:

 • M. Russell Ballard
 • Jeffrey R. Holland
 • Dieter F. Uchtdorf
 • David A. Bednar
 • Quentin L. Cook
 • D. Todd Christofferson
 • Neil L. Andersen
 • Ronald A. Rasband
 • Gary E. Stevenson
 • Dale G. Renlund
 • Gerrit W. Gong
 • Ulisses Soares
 • Гадаю, що запитання має звучати так: “Хто є пророком у наш час?” Це Томас С. Монсон, і я не вважаю його пророком тільки мормонів. Так, він мормон, але він є пророком для усього світу, не тільки для мормонів. Показати більше

 • Пророком Церкви є президент Монсон. Показати більше

 • Пророком сьогодні є Томас С. Монсон. Він мудрий і люблячий чоловік, скеровуваний Духом Бога. Його поради і свідчення сповнюють моє серце Духом і благословляють моє життя. Показати більше

Без результатів