mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน David. 我名叫煒秋。

  • David Yeung
  • David Yeung
  • David Yeung
  • David Yeung
  • David Yeung
  • David Yeung
  • David Yeung
  • David Yeung

เกี่ยวกับฉัน

ผมเป็นพ่อของลูกๆ ห้าคนกับครอบครัวที่มีความสุข ผมรักครอบครัวของผม อาชีพของผมคือเป็นแพทย์ที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมาธิการในฐานะผู้ชำนาญการสามด้าน ก่อนหน้านี้ผมทำงานในฐานะศาสตราจารย์คลินิกที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย แซนดีเอโก และปัจจุบันเป็นศาสตราจารย์คลินิกที่มหาวิทยาลัยฮ่องกง

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

ผมเคยเป็นผู้ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้า แต่โชคดีที่ผมไม่มีอคติใดๆ จึงทำการทดสอบดังที่โมโรไนสัญญาไว้โดยในพระคัมภีร์มอรมอน: 103-5 ในปี 1974 เมื่อผมศึกษาพระคัมภีร์มอรมอนและทูลถามพระผู้เป็นเจ้าว่าข่าวสารที่อยู่ในนั้นเกี่ยวกับคำสอนของพระเยซูคริสต์เป็นความจริงหรือไม่ และพระผู้เป็นเจ้าทรงตอบคำสวดอ้อนวอนของผมและโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้ผมรู้ว่าพระคัมภีร์มอรมอนและพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์เป็นความจริง ดังนั้นผมจึงตัดสินใจรับบัพติศมาเข้า่สู่ศาสนจักรที่แท้จริงของพระองค์บนแผ่นดินโลกในเวลานี้

เรื่องราวส่วนตัว

พรใดมาจากศรัทธาของท่านในพระเยซูคริสต์

สันติและความสงบ ผมได้ประจักษ์ถึงการรักษาที่อัศจรรย์ของพระผู้เป็นเจ้าในชีวิตของผู้อื่น

คำสอนใดของพระผู้ช่วยให้รอดมีอิทธิพลในชีวิตคุณ

จงขอแล้วจะได้ จงหาแล้วจะพบ จงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่พวกท่าน (มัทธิว 7:17)

พระคัมภีร์มอรมอนช่วยให้ท่านเข้าใจจุดประสงค์ของชีวิตอย่างไร

การได้ทำการทดสอบนั้นช่วยผมไว้ ผมศึกษาพระคัมภีร์ทุกคืนและทูลถามพระผู้เป็นเจ้าว่าจริงหรือไม่ หลังจากนั้นสามเดือน พระผู้เป็นเจ้าประทานประสบการณ์ที่พิเศษเพื่อให้ผมรู้ว่าสิ่งนี้เป็นความจริง แต่ผมยังคงดื้อดึงเกินไปและ "ยึดตามหลักวิทยาศาสตร์" เกินกว่าจะน้อมรับพระ้ผู้เป็นเจ้า ประมาณหนึ่งเดือนต่อมา พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยให้ผมอ่อนน้อมถ่อมตนลงเพราะน้องสาวคนเล็กของผมตาบอดฉับพลันและคาดว่ามีเนื้องอกในสมอง หลังจากน้องสาวอีกคนหนึ่งของผมที่ได้รู้จักกับพระเยซูคริสต์แล้วได้อดอาหารและสวดอ้อนวอนร่วมกับผมเป็นเวลา 48 ชั่วโมง น้องสาวคนเล็กของผมมีอาการดีขึ้นจนหายเป็นปรกติ แพทย์ของเธอไม่รู้สาเหตุว่าเกิดขึ้นเพราะอะไร ดังนั้น ผมจึงตัดสินใจขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้าและอ่อนน้อมถ่อมตนมาสู่พระคริสต์

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ผมพยายามทำตามคำสอนและพันธกิจของพระเยซูที่ทรงทำในช่วงเวลาของพระองค์ การรักษาผู้ป่วยทางร่ายกายและผู้ที่เป็นทุกข์ทางวิญญาณ