mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน V. Guzman

  • Victor Guzman
  • Victor Guzman
  • Victor Guzman
  • Victor Guzman
  • Victor Guzman
  • Victor Guzman
  • Victor Guzman
  • Victor Guzman

เกี่ยวกับฉัน

ผมเป็นคุณพ่อลูกห้าที่อาศัยอยู่ในตอนเหนือของรัฐนิวยอร์ก ผมเป็นทนายความ ผมเป็นนักสะสมการ์ตูนของมาร์เวลและดีซี

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

ทันทีที่ผมรู้สึกว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงตอบคำสวดอ้อนวอนของผมเกี่ยวกับความแท้จริงของศาสนจักรนี้ ผมรู้สึกถึงความจำเป็นที่จะรับบัพติศมาเข้าสู่ศาสนจักรของพระองค์ ผมไม่สงสัยในการตัดสินใจครั้งนี้ วิถีชีวิตแบบ “มอรมอน” ซึ่งที่จริงคือวิถีชีวิตที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงกำหนดไว้ให้ดำเนินตาม ได้นำปีติใหญ่หลวงเข้ามาในชีวิตผมและครอบครัว

เรื่องราวส่วนตัว

พูดถึงเรื่องบัพติศมาของท่านได้ไหม

ทันทีที่ผมอดอาหารและสวดอ้อนวอนเพื่อจะทราบว่าศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายหรือมอรมอนเป็นศาสนจักรที่แท้จริงของพระผู้เป็นเจ้าหรือไม่และได้รับคำตอบยืนยัน ผมก็ทราบว่าผมต้องรับบัพติศมา ผมจะไม่มีวันลืมวันนั้นที่ผมลงไปในน้ำทั้งตัวโดยผู้ดำรงฐานะปุโรหิตที่มีสิทธิอำนาจและขึ้นมาจากน้ำด้วยความรู้สึกที่สะอาดจากบาปในอดีต

เหตุใดชาวมอรมอนจึงทำงานเผยแผ่ศาสนา

เพื่อแบ่งปันพรที่มาจากการทำตามพระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูคริสต์ ผมมีโอกาสไปยังอาร์เจนตินาเพื่อแบ่งปันความรู้ของผมเกี่ยวกับความเชื่อของชาวมอรมอน นั่นคือสิ่งดีที่สุดและยากที่สุดที่ผมเคยทำมา

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ผมเกี่ยวข้องอย่างมากกับชีวิตเยาวชนอายุ 12-18 ปีของศาสนจักร เมื่อไม่นานมานี้ผมได้รับมอบหมายให้เป็นอธิการรับผิดชอบผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 300 ครอบครัว