mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน Vicente Hernandez Garcia

  • Vicente Hernandez
  • Vicente Hernandez
  • Vicente Hernandez
  • Vicente Hernandez
  • Vicente Hernandez
  • Vicente Hernandez

เกี่ยวกับฉัน

ผมชอบทุกสิ่งที่ดีและน่ายกย่องในผู้อื่น ผมอุทิศเวลาส่วนใหญ่ของผมกับการถ่ายทอดทางวิทยุและโทรทัศน์ ผมรักการแบ่งปันความคิดกับคนอื่น ตราบเท่าที่เป็นประโยชน์ และเคารพต่อสิ่งที่ผู้อื่นคิดและรู้สึก

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

เมื่อเป็นมอรมอนผมพบหนทางที่แท้จริงในการรับใช้ผู้อื่นและเป็นวิธีที่ผมอุทิศตนให้เพื่อนมนุษย์เมื่อพวกเขาต้องการผม

เรื่องราวส่วนตัว

โปรดอธิบายว่าการสวดอ้อนวอนมีบทบาทในชีวิตท่านอย่างไร

การสวดอ้อนวอนเป็นวิธีที่ผมติดต่อกับพระบิดาบนสวรรค์ พระองค์ทรงฟังและนำทางผมเมื่อผมจำเป็นต้องสนทนากับพระองค์ โดยผ่านการสวดอ้อนวอนซึ่งผมขอบพระทัยพระองค์สำหรับทุกสิ่งที่พระองค์ประทานให้ผม

เหตุใดชาวมอรมอนจึงทำงานเผยแผ่ศาสนา

เพื่อทำตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์และสั่งสอนพระกิตติคุณต่อโลก

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

การเชื่อฟังพระบิดาบนสวรรค์ของผม