mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน Valentin

  • Valentin Marcero
  • Valentin Marcero
  • Valentin Marcero
  • Valentin Marcero
  • Valentin Marcero
  • Valentin Marcero
  • Valentin Marcero
  • Valentin Marcero

เกี่ยวกับฉัน

ผมเกิดที่เม็กซิโกซิตี้ในประเทศเม็กซิโก ผมเกิดวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ผมชอบเล่นฟุตบอลมาก และชอบเล่นกีฬาอื่นๆ ด้วย

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

ผมเชื่อว่าศาสนจักรเป็นความจริงเพราะพระผู้เป็นเจ้าทรงฟื้นฟูศาสนจักรของพระองค์บนโลกในยุคสุดท้ายนี้ ผมได้รับประจักษ์พยานถึงเรื่องนี้โดยสวดอ้อนวอนอย่างเรียบง่ายในวิธีที่ถูกต้อง ผมต้องการรู้จริง ๆ ถึงความจริงของสิ่งต่างๆ และผมก็ได้รับคำตอบ นั่นคือเหตุผลที่ผมเป็นมอรมอน

เรื่องราวส่วนตัว

การเข้าร่วมพิธีต่างๆ ของศาสนจักรช่วยท่านอย่างไร

การไปโบสถ์ช่วยผมเพราะผมรู้สึกได้ว่าจิตวิญญาณของผมเติบโตขึ้น ผมสัมผัสได้ถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ทุกครั้งที่ไปโบสถ์ และทุกครั้งที่ผมไปและฟังผู้พูดแบ่งปัน ผมเข้าใจเรื่องของพระผู้เป็นเจ้าเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตย์อยู่ที่นั่น สิ่งสำคัญประการหนึ่งของการไปโบสถ์คือรับส่วนศีลระลึก ผมรู้สึกว่าได้รับพรทุกครั้งที่รับส่วน ผมรู้สึกได้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ชำระล้างผม ผมรู้สึกซาบซึ้งใจอย่างยิ่งสำหรับโอกาสในการรับใช้พี่น้องชายหญิงโดยการจัดเตรียมและส่งผ่านศีลระลึก ผมรู้สึกว่าเป็นผมเองมากกว่าที่เติบโตและเรียนรู้ ผมขอบคุณสำหรับความเต็มใจของพี่น้องชายหญิงทุกคนที่ขยายการเรียกของตนโดยการรับใช้และทำอย่างสุดความสามารถ

อะไรช่วยให้เกิดความปรองดองมากขึ้นในบ้านของคุณ

พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์นำความปรองดองมาสู่บ้านของครอบครัวผมอย่างมาก พระบิดาบนสวรรค์ทรงทำให้เราปรารถนาจะเรียนรู้พระกิตติคุณ เมื่อก่อนเราไม่ได้ทำหลายอย่างร่วมกันเป็นครอบครัว และเวลานี้เราทุกคนปรารถนาจะอยู่ด้วยกัน เราต่างพยายามไม่ทำให้เราโกรธกัน เราพยายามรักษาสันติสุขในบ้านของเราไว้ ผมกับคุณแม่รับบัพติศมาแล้ว ผมรู้ว่าพระบิดาบนสวรรค์จะทรงเตรียมสมาชิกครอบครัวที่เหลือของผมเข้าร่วมศาสนจักรในฐานะวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ผมรู้ว่าพระกิตติคุณช่วยรวมครอบครัวเข้าด้วยกัน และนำความสุขมาสู่ชีวิต ช่วงเวลาแห่งความยากลำบากอาจย่างกราย แต่พระกิตติคุณจะช่วยให้เราพิชิตความยากลำบากได้ง่ายดายยิ่งขึ้น

ท่านเคยได้รับคำตอบการสวดอ้อนวอนโดยวิธีใดบ้าง

ผมได้รับคำตอบจากการสวดอ้อนวอนนับครั้งไม่ถ้วน พระบิดาบนสวรรค์ทรงตอบคำสวดอ้อนวอนจริงๆ ครั้งหนึ่งที่ผมจำได้แม่นยำ ผมประสบปัญหาร้ายแรง จำได้ว่าผมคุกเข่าสวดอ้อนวอนทูลขออย่างเจาะจงให้หลุดพ้นจากปัญหานั้น และเกือบจะทันทีทันใดคำสวดอ้อนวอนของผมก็ได้รับคำตอบ ผมได้กลับไปบ้านหาครอบครัวของผม ในการสวดอ้อนวอนเดียวกันนี้ ผมทูลขอการทรงนำที่จะรู้ว่าก้าวต่อไปของผมคืออะไร และไม่กี่วันต่อมาผมก็ได้รับคำตอบเมื่อผู้สอนศาสนาปรากฏตัวที่หน้าประตูบ้าน ขณะนั่งฟังผู้สอนศาสนา ผมรู้ว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงส่งพวกเขามา ผมแน่ใจว่าผมต้องเป็นมอรมอน

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ผมดำเนินชีวิตตามความเชื่อโดยพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะทำตามพระคำของพระบิดาบนสวรรค์ เป็นเหมือนพระเยซูคริสต์มากยิ่งขึ้น และทำตามพระวิญญาณ ผมพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะขยายการเรียกของผมและเลือกสิ่งดี