mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน Sheryl

  • Sheryl Garner
  • Sheryl Garner
  • Sheryl Garner
  • Sheryl Garner
  • Sheryl Garner
  • Sheryl Garner
  • Sheryl Garner
  • Sheryl Garner

เกี่ยวกับฉัน

หลังกลับจากงานเผยแผ่เต็มเวลาในแอฟริกาใต้ ดิฉันตระหนักว่าไม่อาจช่วยทุกคนทุกหนแห่งได้แต่ช่วยบางคนบางแห่งได้ การเป็นครูเป็นวิธีที่ดิฉันรู้สึกเหมือนได้ทำพันธกิจส่วนนั้น ดิฉันชอบพบคนใหม่ๆ และกระชับมิตรภาพที่มีอยู่แล้ว มีหลายอย่างที่ดิฉันคิดว่าสนุกเช่น ออกไปเที่ยวกับครอบครัว กินอาหารอร่อยๆ เป็นแม่สื่อ และเต้นรำ!

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

เมื่อดิฉันอายุ 10 ขวบ ชายหนุ่ม (ผู้สอนศาสนา) สองคนมาบ้านเรา ดิฉันรู้ทันทีว่าสิ่งที่พวกเขาพูดคือสิ่งที่ขาดหายไปในชีวิตดิฉัน จากจุดนั้น การเลือกดีๆ ทุกอย่างของดิฉันเป็นผลจากการเป็นสมาชิกศาสนจักร—ไม่ว่าจะเป็นการเลือกว่าจะไปเรียนวิทยาลัยไหน การตัดสินใจรับใช้งานเผยแผ่ การเลือกอาชีพ เมื่อใดที่คนๆ หนึ่งเข้าใจถ่องแท้ว่าเขาเป็นลูกพระผู้เป็นเจ้าและมีจุดประสงค์ในชีวิตนี้ ตามที่ดิฉันเรียนรู้ผ่านการเป็นสมาชิกก็คือ เมื่อนั้นเขาจะมีความสุข นั่นคือสิ่งที่พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ทำเพื่อดิฉัน—ช่วยให้ดิฉันมีความสุขเพราะดิฉันพบความจริงของพระผู้เป็นเจ้า

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

การไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ช่วยให้ดิฉันจดจำสัญญาที่ทำไว้เมื่อครั้งบัพติศมา และบทเรียนที่เรียนรู้ระหว่างไปโบสถ์ทำให้ดิฉันเข้มแข็งขึ้น การชวนเพื่อนๆ และครอบครัวมาโบสถ์ด้วยกันเพื่อเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับศาสนาของดิฉันถือเป็นเรื่องสำคัญต่อดิฉัน ดิฉันทราบว่านี่คือศาสนจักรที่แท้จริงของพระผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดินโลก ดิฉันต้องบอกผู้อื่นให้รู้เรื่องนี้ การสวดอ้อนวอนพระบิดาบนสวรรค์ทุกวันช่วยให้ดิฉันน้อมขอบพระทัยและทูลขอการนำทางในชีวิต