mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สร้างแฟ้มประวัติใน Mormon.org

ยินดีต้อนรับ

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเป็นชุมชนของผู้คนหลายล้านคน และท่านเป็นส่วนสำคัญของชนกลุ่มนั้น จงเปล่งเสียงของท่านให้เป็นที่ได้ยินโดยสร้างแฟ้มประวัติที่นี่ใน Mormon.org เพื่อบอกเล่าความรู้สึกของท่านเกี่ยวกับพระกิตติคุณในชีวิตท่าน

แฟ้มประวัติคืออะไร

แฟ้มประวัติเป็นโอกาสให้ท่านแบ่งปันความเชื่อและประสบการณ์ของท่านในพระกิตติคุณกับผู้นับถือศาสนาอื่น ด้วยความช่วยเหลือจากโปรแกรมสร้างแฟ้มประวัติของเรา เราจะอธิบายรายละเอียดขั้นตอนการสร้างหน้าส่วนตัวของท่าน การอัพโหลดภาพถ่าย การเขียนเกี่ยวกับตัวท่าน และการตอบคำถามเกี่ยวกับพระกิตติคุณที่จะช่วยให้ผู้อื่นเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับความเชื่อของเรา

ทำไมฉันจึงต้องสร้างแฟ้มประวัติ

Mormon.org เป็นเว็บไซต์เผยแผ่ศาสนาที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับศรัทธาของเรา เมื่อท่านสร้างแฟ้มประวัติ ท่านสามารถบอกเล่าความรู้สึกเกี่ยวกับศรัทธาของท่าน ฉายแสงสว่างให้ผู้คนเห็นว่าเราเป็นใครในฐานะบุคคลหนึ่งและให้ความกระจ่างแก่ความเชื่อของเราในเรื่องที่ผู้คนมักเข้าใจผิดมากที่สุด Mormon.org ไม่ใช่เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์

ฉันจะเริ่มต้นอย่างไร

หากท่านยังไม่ได้เริ่มต้น ท่านต้องสร้างบัญชีแอลดีเอสโดยลงทะเบียนที่นี่ด้วยหมายเลขบันทึกสมาชิกภาพของท่าน (ดูได้จากใบรับรองพระวิหารหรือขอผ่านพนักงานวอร์ด) ลงทะเบียนหรือลงชื่อเข้าใช้ด้านล่าง