mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

โปรดบอกเล่าความรู้สึก/ประจักษ์พยานของท่านเกี่ยวกับโจเซฟ สมิธ

  • โจเซฟ สมิธเป็นเด็กหนุ่มผู้อยากรู้จักพระกิตติคุณที่แท้จริง ท่านจำสิ่งที่เขียนในพระคัมภีร์ไบเบิลได้ “แต่ถ้าใครในพวกท่านขาดสติปัญญา ให้คนนั้นทูลขอจากพระเจ้าผู้ประทานให้กับทุกคน” ท่านถามพระผู้เป็นเจ้าและได้รับคำตอบให้แก่คำถามของท่าน นี่เป็นความจริงกับเราเช่นกัน ถ้าเรามีคำถามขอให้เราถามพระผู้เป็นเจ้าผู้ประทานสติปัญญาให้แก่มนุษย์ทั้งปวง ผมอ่านพระคัมภีร์มอรมอนและสวดอ้อนวอนเพื่อถามว่านี่คือเรื่องจริงหรือไม่ ผมได้รับคำตอบว่าพระคัมภีร์เป็นความจริง ผมเชื่อว่าโจเซฟ สมิธเป็นศาสดาพยากรณ์ที่แท้จริงของพระผู้เป็นเจ้า โดยผ่านทางท่านเราได้รับหลักคำสอน ชีวิตของท่านสั้นแต่ท่านทำสิ่งวิเศษมากมาย แสดงเพิ่มเติม

  • เมื่อผมได้ยินเรื่องราวของโจเซฟสมิธครั้งแรก สมัยที่ท่านเป็นเด็กหนุ่มที่ต้องการรู้ว่าศาสนจักรใดเป็นศาสนจักรที่ถูกต้องที่ท่านควรเข้าร่วม จนถึงการที่ท่านได้รับคำตอบจากพระผู้เป้นเจ้าและพระเยซูคริสต์ ทำให้พอมองเห็นถึงศรัทธาที่มุ่งมั่นของเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่เป็นคนจริงจังในเรื่องของพระผู้เป็นเจ้า เป็นคนที่มีใจรักและอยากรู้จักความจริงของพระผู้เป็นเจ้ามาก...เมื่อท่านได้รับคำตอบที่เปิดเผยแก่ท่านจากพระบิดาและพระบุตร จนถึงการจัดตั้งศาสนจักรโดยผ่านการเปิดเผยที่มาสู่ท่าน ท่านเผชิญการต่อต้านและการข่มเหงมากมาย แต่ท่านยังคงยืนหยัดความจริงที่ท่านได้รับ ท่านแน่วแน่ต่อศรัทธาที่มีต่อพระผู้เป็นเจ้าและพระบุตรของพระองค์ จนในที่สุดท่านได้สิ้นชีวิตลงจากฝ่ายตรงข้ามโดยไม่ยอมจำนนที่จะปฏิเสธความจริงที่ท่านได้รับ... ผมรู้ว่าท่านเป็นศาสดาพยากรณ์ผู้ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเลือกให้ฟื้นฟูศาสนจักรที่แท้จริงของพระองค์ขึ้นมาอีกครั้งในช่วงเวลาสุดท้ายนี้...พระคัมภีร์มอรมอนที่ท่านได้แปลเป็นพยานหลักฐานอีกเล่มหนึ่งของพระเยซูคริสต์ ซึ่งไม่มีมนุษย์คนใดจะสามารถเขียนความจริงที่เรียบง่ายขึ้นมาด้วยตัวเขาเอง นอกจากสิ่งนั้นจะได้รับการเปิดเผยจากพระผู้เป็นเจ้า...ศาสนจักรที่ท่านได้ฟื้นฟูขึ้นมา มีรูปแบบและสิทธิอำนาจในการดำเนินงานของฐานะปุโรหิต เช่นเดียวกับที่เคยเป็นอยู่ในสมัยโบราณ...สิ่งเหล่านี้ได้เป็นพยานยืนยันถึงความเป็นศาสดาพยากรณ์ของท่านที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเรียกและเลือกท่าน. แสดงเพิ่มเติม

ไม่พบผลการค้นหา