mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

โปรดบอกเล่าความรู้สึก/ประจักษ์พยานที่คุณมีเกี่ยวกับการฟื้นฟูพระกิตติคุณ

  • “เพราะฉันรู้ว่าพระองค์ทรงพระชนม์…” ดิฉันได้รับการกระตุ้นเรื่องนี้ในชั้นเรียนเซมินารี (ชั้นเรียนที่ดิฉันเรียนนอกโรงเรียนในวันเรียนกับนักเรียนอายุรุ่นราวคราวเดียวกันเพื่อเรียนรู้ เติบโต และสอน) มันยากที่จะตอบคำถามนี้โดยไม่ใช้ประโยคปฏิเสธ ดิฉันจึงเปลี่ยนคำถามใหม่เป็น “ถ้าฉันรู้ว่าพระองค์ไม่ได้ทรงพระชนม์…” ถ้าดิฉัน รู้ ว่าพระองค์ไม่ได้ทรงพระชนม์และ รู้ ว่าพระกิตติคุณไม่ได้รับการฟื้นฟูบนแผ่นดินโลก-- ถ้าดิฉันรู้สิ่งเหล่านั้นด้วยประจักษ์พยานอันมั่นคงและความเชื่อมั่นแล้ว ดิฉันรู้ว่าคงไม่มีอะไรมากมายให้ต้องพยายามอีก ดิฉันจะไม่เข้มแข็งอย่างทุกวันนี้ ดิฉันจะโดดเดี่ยวและในช่วงเวลาแห่งความสิ้นหวังที่สุดดิฉันจะรู้สึกอ่อนล้า หดหู่ และหมดหวัง ดิฉันรู้ว่าดิฉันจะไม่ใส่ใจที่จะรักและรับใช้และจะไม่พัฒนาตนไปสู่สิ่งที่ดีกว่าในชีวิต หากดิฉันรู้ว่าแผนแห่งความรอดไม่จริง ดิฉันรู้ว่าจะใจสลายเมื่อคิดว่าจะไม่ได้อยู่กับคนที่ดิฉันรักในชีวิตหน้า หากดิฉันเชื่อว่าชีวิตแต่งงานและครอบครัวเป็นนิรันดร์ไม่ได้ดิฉันคงจะเสียใจที่สุด หากดิฉันรู้ว่าไม่มีใครที่ดิฉันสามารถร้องขอความช่วยเหลือในทุกแง่มุมของชีวิต ไม่มีใครรู้ความกังวลทุก ๆ ด้านของดิฉัน และได้ยินคำสวดอ้อนวอนของดิฉัน-- ชีวิตของดิฉันก็คงไร้จุดหมาย เจ็บปวด หยุดนิ่ง และแตกสลาย โชคดีที่ดิฉันรู้ด้วยสุดใจ ด้วยสุดความนึกคิด และด้วยสุดกำลังว่าดิฉันมีพระบิดาผู้ทรงเมตตาในสวรรค์ผู้ทรงต้องการให้ดิฉันกลับไปหาพระองค์ ดิฉันรู้ว่าดิฉันเข้มแข็ง ธิดาผู้ได้รับเลือกสรรให้ได้รับพรมายังโลกนี้ ณ เวลานี้เพื่อจุดประสงค์เฉพาะอันศักดิ์สิทธิ์ ดิฉันรู้ว่าครอบครัวของดิฉันสามารถอยู่ด้วยกันชั่วนิรันดร์และเราจะมีความสุขตลอดไป ดิฉันรู้ว่ามีพระองค์หนึ่งที่ทรงรักดิฉันมากกว่าใครจะเข้าใจได้และพระองค์นั้นทรงรักคุณและรักดิฉันเท่า ๆ กัน ดิฉันรู้ว่าหากดิฉันเป็นมนุษย์คนเดียวบนโลกนี้แล้ว พระองค์ก็จะยังทรงมีพระชนม์ชีพและพลีพระชนม์เพื่อดิฉัน ดิฉันรู้ว่ามีเหตุผลที่ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้น และการทดลองต่าง ๆ ออกแบบมาอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อเฉพาะแต่ละคน ดิฉันรู้ว่าสิ่งดีที่สุดกำลังจะเกิดขึ้นและดิฉันสามารถทำทุกอย่างโดยผ่านพระองค์ มิใช่เพียงบางสิ่งบางอย่าง แต่ทำได้ทุกสิ่ง ดิฉันรู้สิ่งเหล่านี้ได้เพราะดิฉันรู้ว่าพระองค์ทรงพระชนม์ แสดงเพิ่มเติม

  • มีหลายคน หลายศาสนา และความเชื่อในโลกที่ให้เรื่องราวเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอดเสด็จเยือนศาสดาพยากรณ์บนแผ่นดินโลก แต่ผมไม่เคยอ่านหรือได้ยินว่าทั้งพระผู้เป็นเจ้าและพระเยซูคริสต์เสด็จมาหาชายคนหนึ่งพร้อมกัน ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับโจเซฟ สมิธ นัยของเรื่องนี้มีพลังมาก! ข่าวสารสำคัญมากจนพระคริสต์ต้องพาพระบิดามาด้วย! ผมเชิญชวนทุกท่านที่มีใจสงสัยให้เรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับเหตุการณ์เหล่านี้ที่ทำให้ศาสนจักรแท้จริงของพระคริสต์กลับมา—และยอมให้ศาสนจักรเปลี่ยนชีวิตท่านเหมือนเปลี่ยนชีวิตผม! แสดงเพิ่มเติม

  • สวรรค์เปิดอีกหน พระเจ้าประทานสิทธิอำนาจของพระองค์แก่มนุษย์อีกครั้ง สิทธิอำนาจรวมทั้งศาสนจักรของพระองค์ปรากฏบนแผ่นดินโลกอีกครั้งเพื่อเตรียมรับการเสด็จมาครั้งที่สองของพระผู้ช่วยให้รอด โจเซฟ สมิธเป็นศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้า ศาสนพิธีคือการแสดงให้ประจักษ์ถึงพระเดชานุภาพแห่งสวรรค์ของพระองค์ และปัจจุบันนี้ศาสนจักรของพระองค์มีศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ และผู้เปิดเผยเป็นผู้นำ ผมแน่ใจและหวังว่าจะได้อยู่กับพระผู้เป็นเจ้าและเป็นผู้รับส่วนแห่งพรอันงดงามของพระองค์ ผมเป็นบุตรพระองค์ และพระองค์ทรงเชื้อเชิญผมให้ดีพร้อมผ่านทางพระบุตรพระองค์ พระผู้ไถ่ พระเยซูคริสต์ แสดงเพิ่มเติม

  • ฉันรู้ว่าศาสนาจักรนี้ได้รับการฟื้นฟู ฉันได้รับพรต่างๆมากมายจากพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูผ่านศาสดาโจเซฟ สมิธ ฉันรู้ว่าโดยผ่านท่าน ท่านได้ฟื้นฟูศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์อีกครั้งบนแผ่นดินโลกนี้ โดยผ่านพระกิตติคุณนี้ ฉันรู้ว่าฉันจะได้อยู่กับพระบิดาบนสวรรค์ พระเยซูคริสต์และครอบครัวของฉันอีกครั้งหนึ่ง ฉันรู้ว่า เมื่อเราดำเนินชีวิตโดยผ่านพระกิตติคุณนี้ มีศรัทธาในพระเยซูคริสต์ กลับใจ รับบัพติศมารับของประทานแห้งพระวิญญาณบริสุทธิ์และอดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่ จะช่วยให้เราเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์มากยิ่งขึ้น แสดงเพิ่มเติม

  • ผมทราบว่าผมได้รับการนำมาสู่ศาสนจักรนี้ไม่ใช่โดยแขน​แห่ง​เนื้อ​หนังแต่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผมทราบว่าพระบิดาในสวรรค์ทรงเรียกผมมาสู่งานนี้ ผมตระหนักว่าอุปสรรคของผมในการออกเดทนำผมมาสู่ที่ตรงนี้และผมยังคงมีหลายอย่างต้องทำ ผมมีประจักษ์พยานเข้มแข็งมากขึ้นในพระบิดาและพระบุตร มากกว่าที่ผมเคยมีมาก่อนในชีวิต ผมทราบและสามารถเป็นพยานถึงพลังอำนาจของพระคัมภีร์มอรมอน ว่านี่คือพระคำของพระผู้เป็นเจ้า และเป็นพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ ทั้งสองประการนี้ทำให้เรามีเครื่องมือที่จะเข้าใกล้พระบิดาบนสวรรค์มากขึ้น ที่จริงแล้ว พระองค์ทรงกำลังรอให้เราทำเช่นนั้น ผมเป็นพยานว่าโดยการอ่านพระคัมภีร์มอรมอนหน้าต่างแห่งสวรรค์จะเปิดออกสู่ทุกคนที่ตั้งใจแสวงหาสิ่งที่ซ่อนไว้จากตาเปล่าทางวิญญาณ ผมเป็นพยานว่าโดยผ่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ พระเจ้าทรงฟื้นฟูพระกิตติคุณที่ถูกนำไปจากโลกเมื่อนานมาแล้ว ผมพูดได้ด้วยความมั่นใจเต็มที่ว่าพระเจ้าทรงเตรียมคู่ชีวิตที่แท้จริงให้ผมซึ่งเหนือความคาดหวังทั้งปวงในสิ่งที่ภรรยาพึงเป็น ผมเป็นพยานว่าพระวิหารซึ่งอยู่ในหลาย ๆ ที่เป็นพระนิเวศน์ของพระผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดินโลกและในนั้นมีขุมทรัพย์ที่ไม่ใช่ของโลกแต่เป็นสัญลักษณ์ของพระวิญญาณและความจริง ผมเป็นพยานถึงอำนาจการผนึกครอบครัว ​เพื่อ​กาล​เวลา​และ​นิรันดร ผมเป็นพยานว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ครอบครัวเป็นศูนย์กลางในแผนของพระผู้สร้าง ทั้งเป็นมาแล้วและจะเป็นต่อไปสำหรับการสร้างทั้งปวงของพระองค์เพื่อนำไปสู่ความรอดของมนุษยชาติทั้งปวงเสมอ ผมเป็นพยานว่าโดยผ่านอำนาจของฐานะปุโรหิตทุกสิ่งเป็นอยู่และจะยังเป็นต่อไป ทั้งในสวรรค์และบนแผ่นดินโลก ผมเป็นพยานถึงโธมัส เอส. มอนสัน ศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิตอยู่บนโลกทุกวันนี้ ศาสดาพยากรณ์ของโลก ผู้หยั่งรู้ และผู้เปิดเผย ผมมีประจักษ์พยานอย่างมั่นคงและพยานอันลึกซึ้งถึงการอันน่าพิศวงของวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเหล่านี้และสิ่งอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นรอบตัวเราทุกวัน ตั้งแต่อากาศที่เราหายใจจนถึงทุกย่างก้าวที่เราเดินจากเตียงทุกรุ่งอรุณ นี่เป็นคำสวดอ้อนวอนของผมว่าทุกคนจะวางความโน้มเอียงทางธรรมชาติของใจเรา และมาสู่พระคริสต์ผู้จะทรงทำทุกสิ่งให้ใหม่ดังที่ผมเป็นพยาน ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ของเรา... เอเมน แสดงเพิ่มเติม

ไม่พบผลการค้นหา