mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

ท่านจะพูดถึงพันธกิจของศาสนจักรและการมีส่วนร่วมของท่านในงานเหล่านั้นได้ไหม