mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

ความรู้ของท่านเรื่องแผนแห่งความสุขเปลี่ยนแปลง/เกิดประโยชน์ต่อชีวิตท่านอย่างไร

  • การเข้าใจแผนแห่งความสุขช่วยให้ดิฉันรักษามุมมองเกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิต เราทุกคนต่างมีความคาดหวังและแผนสำหรับชีวิต ทั้งแผนระยะสั้นและแผนระยะยาว และเมื่อสิ่งต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามแผนจึงง่ายที่จะรู้สึกท้อถอยและตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ เมื่อชีวิตไม่ได้เป็นไปตามแผน ความรู้ที่ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระบิดาบนสวรรค์ของดิฉันช่วยให้ดิฉันระลึกได้ว่าประสบการณ์ที่ยากลำบากนั้นกำลังช่วยดิฉันให้เป็นคนแบบที่พระองค์ทรงต้องการ ดิฉันอยากเป็นภรรยาและแม่มากกว่าสิ่งใดในชีวิต แต่ก็ยังไม่มีโอกาสนั้น บางครั้งเป็นเรื่องยากที่ต้องดูคนอื่นมีประสบการณ์ดังกล่าว แต่ความรู้ที่มีต่อแผนของพระผู้เป็นเจ้าช่วยให้ดิฉันระลึกถึงพรที่พระองค์ประทานให้ เสริมสร้างศรัทธาและความหวังว่าสักวันหนึ่งดิฉันจะมีโอกาสนั้น แสดงเพิ่มเติม

ไม่พบผลการค้นหา