mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

การเข้าร่วมพิธีต่างๆ ของศาสนจักรช่วยท่านอย่างไร

  • ทำให้ฉันรู้ถึงพันธสัญญาที่พระองค์ให้ไว้กับลูกๆของพระองค์ ให้พวกเขาที่จะระลึกถึงพระองค์ และทำตามที่พระองค์ทรงบอกไว้ เพื่อที่เราจะได้รับพร แสดงเพิ่มเติม

  • การไปโบสถ์ช่วยผมเพราะผมรู้สึกได้ว่าจิตวิญญาณของผมเติบโตขึ้น ผมสัมผัสได้ถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ทุกครั้งที่ไปโบสถ์ และทุกครั้งที่ผมไปและฟังผู้พูดแบ่งปัน ผมเข้าใจเรื่องของพระผู้เป็นเจ้าเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตย์อยู่ที่นั่น สิ่งสำคัญประการหนึ่งของการไปโบสถ์คือรับส่วนศีลระลึก ผมรู้สึกว่าได้รับพรทุกครั้งที่รับส่วน ผมรู้สึกได้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ชำระล้างผม ผมรู้สึกซาบซึ้งใจอย่างยิ่งสำหรับโอกาสในการรับใช้พี่น้องชายหญิงโดยการจัดเตรียมและส่งผ่านศีลระลึก ผมรู้สึกว่าเป็นผมเองมากกว่าที่เติบโตและเรียนรู้ ผมขอบคุณสำหรับความเต็มใจของพี่น้องชายหญิงทุกคนที่ขยายการเรียกของตนโดยการรับใช้และทำอย่างสุดความสามารถ แสดงเพิ่มเติม

  • การไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์คือเวลาที่มีความสุขที่สุดเวลาหนึ่งของสัปดาห์ สิ่งนี้ช่วยให้ผมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้อัตลักษณ์ของผมและชุมชนของเรา ช่วยให้ผมทบทวนสิ่งที่ผมทำผิดในสัปดาห์ที่ผ่านมาและสิ่งที่จะเตรียมทำในสัปดาห์ถัดไป เราเป็นมนุษย์ ไม่ใช่เครื่องจักร เราไม่สามารถพูดได้ว่าศรัทธาของเราจะคงอยู่ตราบใดที่เรารับบัพติศมา เราจำเป็นต้องต่อคำมั่นสัญญาของเราทุกสัปดาห์และเตือนตนเองว่าเราเป็นใคร ในขณะเดียวกัน การไปโบสถ์แบ่งเบาภาระมากมายของเราทางใจ ผมรู้สึกสดชื่นทุกวันอาทิตย์หลังกลับจากโบสถ์ แสดงเพิ่มเติม

  • การเข้าร่วมการประชุมต่างๆ ของศาสนจักรช่วยให้ดิฉันมุ่งมั่นผ่านความสับสนวุ่นวายตลอดสัปดาห์ไปได้ ประจักษ์พยานส่วนตัวของหลายๆ คนที่ดิฉันได้ยินในแต่ละครั้งที่เข้าร่วมการประชุมช่วยสร้างประจักษ์พยานของดิฉันเองและเสริมความแข็งแกร่งให้ศรัทธาส่วนตัวของดิฉันด้วย แสดงเพิ่มเติม

  • ผมเข้าร่วมพิธีของโบสถ์ทุกสัปดาห์ พิธีสำคัญที่สุดที่ผมเข้าร่วมเรียกว่าการประชุมศีลระลึก นี่เป็นการประชุมที่เรารับส่วนขนมปังและน้ำในความรำลึกถึงพระเยซูคริสต์และเราต่อสัญญาอันศักดิ์สิทธิ์ที่ทำไว้กับพระผู้เป็นเจ้า มีผู้พูดหลายคนแบ่งปันข่าวสารเกี่ยวกับหัวข้อพระกิตติคุณเช่นกัน การประชุมศีลระลึกให้โอกาสผมใคร่ครวญสิ่งสำคัญจริง ๆ สำหรับผม เช่น สัมพันธภาพของผมกับพระผู้เป็นเจ้าและบทบาทของผมในฐานะพ่อและสามี ผมรู้สึกว่าผมได้เติมพลังทางวิญญาณหลังจากการเข้าประชุม ผมรู้สึกถึงพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์บ่อย ๆ ระหว่างการประชุมศีลระลึก บางครั้งขณะที่ผมรับส่วนศีลระลึก ความคิดเข้ามาสู่จิตใจผมซึ่งผมรู้สึกว่ามาจากพระผู้เป็นเจ้าโดยตรงเกี่ยวกับสิ่งที่ผมควรทำในชีวิต แสดงเพิ่มเติม

ไม่พบผลการค้นหา