mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

คำสอนใดของพระผู้ช่วยให้รอดมีอิทธิพลในชีวิตคุณ

  • สิ่งหนึ่งที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงเน้นนักหนาคือให้รักเพื่อนมนุษย์ นี่เป็นปรัชญาที่ผมทำได้ไม่ครบถ้วน อย่างไรก็ตาม ผมเชื่อมั่นว่าแม้ผมไม่ดีพร้อมในชีวิตนี้ แต่พระผู้ช่วยให้รอดทรงต้องการให้ผมพยายามต่อไป ผมได้รับความรักมากมายมาตลอดชีวิต โดยผ่านคำสอนของศาสนจักรมอรมอน ผมทำได้มากขึ้นและเข้าใจมากขึ้นว่าจะรักเพื่อนมนุษย์อย่างไร คุณแม่เป็นแบบอย่างที่ดีพร้อมเรื่องการรักเพื่อนมนุษย์ ตลอดชีวิตผมไม่ว่าอยู่ที่ไหน มักจะมีคนมาเยี่ยมเยียนเราเพียงเพราะอยากระบายหรือบอกปัญหาของพวกเขากับคุณแม่ ท่านเป็นคนที่รับฟังเสมอ ผมมีแผนจะรับใช้งานเผยแผ่เต็มเวลาสำหรับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย และหวังว่าผมจะสามารถแสดงความรักเฉกเช่นพระคริสต์แบบคุณแม่ได้ แสดงเพิ่มเติม

  • จงขอแล้วจะได้ จงหาแล้วจะพบ จงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่พวกท่าน (มัทธิว 7:17) แสดงเพิ่มเติม

  • พระวจนะของพระผู้ช่วยให้รอดจากมัทธิว 25:40 “ซึ่งพวกท่านได้ทำกับคนใดคนหนึ่งที่เล็กน้อยที่สุดในพี่น้องของเรานี้ ก็เหมือนทำกับเราด้วย” มีอิทธิพลกับชีวิตผมตลอดมา บางครั้งผมชอบตัดสินผู้อื่นก่อน แต่ข้อความนี้เตือนผมว่าเราทุกคนเป็นบุตรธิดาของพระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงรักเราและต้องการให้เราแต่ละคนประสบความสำเร็จ หน้าที่ของผมคือหาทางช่วยและยกระดับจิตใจทุกคนที่ผมเจอ ซึ่งเริ่มต้นที่บ้านเมื่อผมต้องพร้อมช่วยเหลือภรรยาและลูกๆ แม้ว่าผมจะเหน็ดเหนื่อยหรือมีสิ่งอื่นที่อยากทำมากกว่าก็ตาม และขยายไปถึงการพบปะติดต่อกันของผมกับผู้อื่นผ่านงาน ผ่านการรับใช้ และโอกาสสั้นๆ ที่ได้เจอกัน คุณไม่รู้หรอกว่าเมื่อไรที่รอยยิ้ม คำพูด หรือการกระทำดีๆ นั้นให้ความหวังหรือความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นที่เขากำลังต้องการอย่างมาก! แสดงเพิ่มเติม

ไม่พบผลการค้นหา