mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

เหตุใดชาวมอรมอนจึงทำประวัติครอบครัวหรืองานลำดับสืบเชื้อสาย

  • คนเหล่านั้นยังมีชีวิตอยู่และยังคงได้รับการสอนพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ในโลกแห่งวิญญาณ (คพ.138: 32-33) แต่พวกเขาไม่มีร่างกายสำหรับรับพิธีการที่จำเป็นสำหรับความรอดและความสูงส่ง จึงเป็นหน้าที่ของลูกหลานที่มีชีวิตอยู่ที่จะค้นหารายชื่อของบรรพชนหล่านั้น และทำพิธีการแทนพวกเขาในพระวิหาร มีความแตกต่างมากมายของผู้คนบนโลกนี้ ส่วนใหญ่มีผลมาจากวัฒนธรรมและแบบอย่างที่ถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น ดังที่ประธานกอร์ดอน บี ฮิงค์ลี เคยกล่าวว่า "...ร่างกาย ความคิด และจิตวิญญาณ ล้วนเป็นมรดกที่มาจากบรรพบุรุษ...". ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ กล่าวว่า "งานนี้จำกัดให้เฉพาะคนเป็นแก้ไขความยุ่งยากอันเกิดแก่ครอบครัวบนแผ่นดินโลกเท่านั้นหรือ แน่นอนว่าไม่ งานนี้ใหญ่กว่านั้นมาก เอลียาห์! ท่านจะทำอะไรถ้าท่านอยู่ที่นี่ ท่านจะจำกัดงานของท่านให้คนเป็นเท่านั้นหรือ เปล่าเลยข้าพเจ้าอยากให้ท่านดูในพระคัมภีร์ซึ่งบอกเรื่องนี้ไว้ชัดเจน นั่นคือหากไม่มีพวกเรา พวกเขาจะถูกทำให้ดีพร้อมไม่ได้ และเราจะดีพร้อมไม่ได้หากไม่มีพวกเขา บรรพบุรุษดีพร้อมไม่ได้หากไม่มีลูกหลาน และลูกหลานดีพร้อมไม่ได้หากไม่มีบรรพบุรุษ [ดู ฮีบรู 11:40]"(จากหนังสือ คำสอนของประธานศาสนจักร โจเซฟ สมิธ หน้า 336). "...เพราะความรอดของพวกเขาจำเป็นและสำคัญต่อความรอดของพวกเรา, ดังที่เปาโลกล่าวเกี่ยวกับบรรพบุรุษ---ว่าพวกเขาโดยไม่มีเราพระองค์จะทรงทำให้ดีพร้อมไม่ได้---ทั้งเราโดยไม่มีคนตายของเราพระองค์จะทรงทำให้ดีพร้อมก็ไม่ได้." [ดู คพ.128:15] . แสดงเพิ่มเติม

ไม่พบผลการค้นหา