mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

  • นอกจากจะมีอิทธิพลต่อการเลือกในชีวิต ศรัทธายังมีอิทธิพลต่อเจตคติของดิฉันเกี่ยวกับชีวิตด้วย วิธีที่ดิฉันจัดการกับปีติสุขและความทุกข์ยากเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งนั้น เพียงเพราะดิฉันเชื่อไม่ได้หมายความว่าชีวิตดิฉันจะพ้นจากความวิตกกังวล แต่หมายความว่าความวิตกกังวลเหล่านั้นไม่อาจล้มดิฉันลงได้แรงและนาน ศรัทธาช่วยให้ดิฉันเติบโตและเรียนรู้ ดิฉันเป็นคนมองโลกในแง่ดีมากๆ และพยายามมองทุกสิ่งในแง่บวก มีเวลาสำหรับทุกสิ่ง เวลาที่จะเศร้าและเวลาที่จะสุข ดิฉันใช้เวลาที่จะเศร้าเมื่อจำเป็น แต่ดิฉันใช้เวลานี้สั่งสมความสุขและสนุกสนานเพลิดเพลินเช่นกัน นอกจากนี้ ศรัทธายังช่วยให้ดิฉันปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ดีขึ้นเนื่องจากเราทุกคนต่างเป็นพี่น้องกัน แสดงเพิ่มเติม

  • ผมพยายามดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับพระผู้ช่วยให้รอดของผม พระเยซูคริสต์ ผมรู้สึกว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ให้พระคริสต์มาเป็นอันดับแรกก่อนในทุกสิ่งที่ผมทำและทำตามแบบอย่างของพระองค์ แม้ว่าผมทำผิดพลาด ตลอดเวลา ผมพยายามสุดความสามารถและจะพยายามต่อไป เพราะผมรู้ว่าพระองค์ทรงรักผมไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ผมโชคดีมากที่ได้เดินทางทั่วประเทศกับเพื่อนสนิทของผม (วง แนชวิลล์ทรีบิวท์แบนด์) แบ่งปันประจักษ์พยานของผมโดยการร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ สิ่งที่ผมชอบทำคือร้องเพลง ผมชอบร้องเพลงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผมสามารถร้องเพลงเกี่ยวกับพระผู้ไถ่ของผมได้ คำพังเพยที่ผมชอบที่สุดคือ คำพังเพยของเซนต์ออกัสทีนที่ว่า คนที่ร้องเพลง คือคนที่อธิษฐานสองครั้ง การร้องเพลงช่วยเสริมการสรรเสริญและการนมัสการพระผู้เป็นเจ้าของเรา คำสวดอ้อนวอนที่ร้องเป็นเพลงแสดงถึงปีติจากใจ ถึงความสุขอันเป็นผลมาจากคนที่ พบกับพระเยซูคริสต์และสัมผัสถึงความรักของพระองค์ แสดงเพิ่มเติม

  • ดิฉันเชื่อมั่นว่าพระผู้เป็นเจ้ามักประทานประสบการณ์ให้เราซึ่งเปลี่ยนแปลงและสอนเราเพื่อเราสามารถช่วยเหลือและดลใจผู้อื่น สามีดิฉันเป็นทันตแพทย์เด็ก เขาชอบช่วยเหลือเด็กๆ ที่มีความต้องการพิเศษ และเนื่องจากเรามีประสบการณ์กับลูกที่มีความต้องการพิเศษ ดิฉันจึงปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะช่วยเหลือบิดามารดาคนอื่นๆ ที่เผชิญการท้าทายอย่างเดียวกัน ไม่นานมานี้เราได้จัดงานต่อเนื่องสำหรับบิดามารดาเรียกว่า พลังแห่งศักยภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้เรามุ่งเน้นที่ศักยภาพของลูกๆ ของเราแทนที่จะมัวกังวลอยู่กับพฤติกรรมและการท้าทายอื่นๆ ซึ่งอาจเบี่ยงเบนความสนใจของเราไปจากสิ่งที่เรารู้ว่าพวกเขาสามารถเป็นได้--เราจะพบสิ่งที่เราหา ฉะนั้นถ้าเรามองหาสิ่งที่ดีที่สุดในตัวลูกๆ ของเรา เราจะพบสิ่งนั้นและผลก็คือเราจะปฏิบัติกับพวกเขาต่างออกไป ดิฉันเริ่มเขียนบล็อกชื่อ Small Victories Big Miracles ด้วย เพื่อเตือนตนเองให้มุ่งเน้นที่สิ่งเล็กน้อยๆ ที่ดิฉันอาจมองข้ามไปซึ่งอาจจะเป็นปาฏิหาริย์ที่ดิฉันต้องขอบพระทัย การเขียนบล็อกนี้เป็นเหมือนแบบฝึกหัดความอ่อนแอของดิฉันเพราะเป็นบล็อกแบบ “เอาใจมาอยู่ข้างนอก” และดิฉันชอบใช้บทบาท “ยอดหญิงเพียบพร้อม” มากกว่าซึ่งดิฉันเคยทำสำเร็จมาแล้ว แสดงเพิ่มเติม

  • การดำเนินชีวิตในศาสนจักรของฉันนั้นเรียบง่ายแต่มีมาตรฐาน เราจะรับใช้และช่วยเหลือกันด้วยความเต็มใจ รวมถึงการได้รับการเรียกในการทำความสะอาดโบสถ์ด้วย และในฐานะที่เป็นเยาวชนหญิง เราจะจัดกิจกรรมในการทำอาหารบ่อยๆเพื่อสร้างเสริมความเป็นกุลสตรีที่ดีในอนาคต แสดงเพิ่มเติม

  • ผมพยายามปรับตัวเองทุกวันให้สอดคล้องกับพระวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้าโดยอ่านพระคัมภีร์ที่ได้รับการดลใจและสวดอ้อนวอน การปฏิบัติเช่นนี้นำมาซึ่งความตื่นตัวทางวิญญาณที่ช่วยให้ผมมองออกนอกตัวเองและโลกคอมพิวเตอร์เล็กๆ ที่ผมทำอยู่เป็นนิตย์ ชีวิตในศาสนจักรมอบโอกาสมากมายให้ผมได้ช่วยเหลือและรับใช้ผู้อื่น และช่วยให้ผมมองเห็นปัญหาเล็กๆ ของตนเองตามความเป็นจริงอยู่เสมอเช่นกัน ผมชอบช่วยคนอื่นให้ค้นพบทางออกสำหรับปัญหาต่างๆ ผ่านความช่วยเหลือตามความเหมาะสมและการประยุกต์ใช้ศรัทธาในพระเยซูคริสต์ควบคู่กันไป พระองค์ทรงทำให้การเปลี่ยนแปลงของเราเป็นไปได้และคุ้มค่า เนื่องจากผมดำรงฐานะปุโรหิตดังเช่นสมาชิกชายส่วนมากในศาสนจักร ผมจึงเป็นผู้ดูแลรับใช้ครอบครัวของผมเองได้ และสิ่งนี้ทำให้เกิดอีกมิติหนึ่งต่อหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นสามี บิดา และคุณปู่คุณตา แสดงเพิ่มเติม

  • ผมได้รับเรียกให้เป็นผู้สอนสาขา และผู้ดูแลอ่างบัพติศมา และรับใช้ในตำแหน่งปุโรหิต น้ำขนมปัง ผมรู้ว่านี่คืองานของพระผู้เป็นเจ้า ครั้งใดที่มีโอกาศรับใช้งานต่างๆล่านี้ ผมมีความสุข และอยากที่จะรับใช้อีก แสดงเพิ่มเติม

  • ผมดำเนินชีวิตตามความเชื่อของผมโดยพยายามปฏิบัติตามหลักธรรมพระกิตติคุณในทุกสถานการณ์ที่ผมอยู่ให้ดีที่สุด การรักพระผู้เป็นเจ้านั้นหมายถึงการเชื่อฟังกฎต่าง ๆ ของพระองค์ พระเยซูทรงสอนกฎเรียบง่ายนั่นคือ จงรักกันและกัน ผมพยายามที่จะแสดงออกถึงความรักของผมต่อพระผู้เป็นเจ้าโดยการรักผู้คนรอบข้าง พระกิตติคุณเรียบง่าย เช่น รอยยิ้ม การช่วยผู้ตกทุกข์ได้ยาก การให้กำลังใจผู้ที่เดือดร้อน การรับฟังผู้ที่ไม่ได้รับความสนใจ และการเยี่ยมเยียนผู้ที่อ้างว้าง นอกจากนี้ผมยังพยายามสวดอ้อนวอนในใจเป็นประจำเพื่อจะตระหนักและทำตามเสียงกระซิบที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ สิ่งที่เรียบง่ายบางอย่างเหล่านี้สร้างความแตกต่างอันใหญ่หลวงในชีวิตของผม แสดงเพิ่มเติม

  • ผมเข้าร่วมหลายโปรแกรมในศาสนจักรซึ่งช่วยให้สมาชิกเข้มแข็ง ผมแสดงศรัทธาผ่านการรับใช้ในชุมชนซึ่งสำคัญมากในศาสนามอรมอน แสดงเพิ่มเติม

  • ผมเริ่มคุ้นเคยกับศาสนจักรเมื่ออายุ 12 ขวบ โดยพี่ๆ ของผมแนะนำให้ผมรู้จักผู้สอนศาสนา พวกเขาสอนพระกิตติคุณให้ผมและขอให้ผมสวดอ้อนวอนเพื่อรู้ว่าสิ่งที่พวกเขาสอนผมนั้นจริงหรือไม่ ผมสวดอ้อนวอน เมื่ออายุ 12 ขวบ ผมรู้ว่าข่าวสารนั้นเป็นความจริง พระคัมภีร์มอรมอนเป็นพระคำของพระผู้เป็นเจ้า และผมตัดสินใจรับบัพติศมา ตลอดหลายปีที่ผ่านมาในศาสนจักรนับเป็นช่วงเวลาที่พิเศษมาก ผมเรียนเซมินารี เรียนสถาบันซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับคนหนุ่มสาวที่จะได้รับการสอนพระกิตติคุณ ผมเป็นผู้สอนศาสนาในประเทศโบลิเวียที่สวยงามด้วย ผมมีงานมอบหมายและการเรียกต่างๆ ในศาสนจักร สิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากที่สุดคือการรับใช้กับคนหนุ่มสาววัยเดียวกับผมในศาสนจักร โดยผ่านพระกิตติคุณ ผมเห็นชีวิตผมเปลี่ยนไปในทางดีขึ้น ผมเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคนหลายคนเช่นกันเมื่อพวกเขาประยุกต์ใช้หลักธรรมที่มีอยู่ ผมรู้สึกใกล้ชิดกับพระผู้เป็นเจ้าและพระบุตรของพระองค์พระเยซูคริสต์ ผมรักพระองค์ และผมแน่ใจว่าพระองค์ทรงรักผม ผมมีประจักษ์พยานถึงพระกิตติคุณ และรู้อย่างสุดใจว่าพระกิตติคุณเป็นความจริง พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระสัตภาวะที่มีอยู่จริง พระองค์ฟื้นคืนพระชนม์และทรงเป็นอมตะ ผมรักพระกิตติคุณและคำสอนของพระกิตติคุณ แสดงเพิ่มเติม

  • ก็นับตั้งแต่เป็นสมาชิกในศาสนจักรนี้ ผมมีการเรียกมากมายคับ ทั้งได้เป็นพนักงานสาขา ปธเยาวชนชาย ได้สอนประจำบ้านบ่อยมาก รู้สึกว่าเราได้รับประสบการณ์มากขึ้นเยอะมากลยคับ แสดงเพิ่มเติม

ไม่พบผลการค้นหา