mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน Rob

  • Robert Comstock
  • Robert Comstock
  • Robert Comstock
  • Robert Comstock
  • Robert Comstock
  • Robert Comstock
  • Robert Comstock
  • Robert Comstock

เกี่ยวกับฉัน

ผมเป็นพ่อตัวคนเดียวที่ถือว่าพรและปีติยิ่งใหญ่ที่สุดคือความรักและมิตรภาพที่แบ่งปันกับลูกชายสองคนอายุ 11 ปีและ 15 ปี ผมทำงานกับผู้มีพรสวรรค์และน่าสนใจในธุรกิจที่นิยามแฟชั่น งานของผม แม้ผมจะไม่ค่อยเรียกเช่นนั้น ต้องการความสมดุลระหว่างความคิดสร้างสรรค์และหลักตรรกวิทยา ซึ่งอาจเป็นเรื่องท้าทายที่สุดแต่ก็คุ้มค่าต่อธรรมชาติการแข่งขันของผม ธรรมชาติต่อพลังให้ผม และผมมีโอกาสพิเศษที่ได้มีส่วนร่วมในคณะสำรวจและโครงการอนุรักษ์ทั่วโลก

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

สิ่งสำคัญที่สุดคือผมเห็นสัมพันธภาพระหว่าง “ครอบครัวมนุษย์” และความเป็นมนุษย์ปุถุชนที่ผูกเราเข้าไว้ด้วยกัน ผมสังเกตว่าผู้ที่เรียกตัวเองเป็นคนที่อยู่ใน “ระบบความเชื่อ” บางคนจำเป็นต้องเชื่อว่าตนเป็นฝ่ายถูก ขณะที่คนอื่นเป็นฝ่ายผิด ผมไม่คิดว่าจุดประสงค์ของเราคือการเป็นฝ่ายถูกหรือผิด--- สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือการเรียนรู้ที่จะเสียสละความปรารถนาของเราแด่พระผู้สร้างผู้ทรงเปี่ยมด้วยความรักและความเมตตา เมื่อเราทำเช่นนั้นเราจะได้รับความเข้มแข็งและความสามารถที่จะรักผู้อื่นดังที่เรารักตัวเอง ความเชื่อหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อของชาวมอรมอนซึ่งตรงกับความคิดของผมคือ พระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์ประกอบด้วยพระสัตภาวะสามพระองค์ที่มีรูปกายแยกจากกันแต่มีจุดประสงค์เป็นหนึ่งเดียว คำแนะนำของพระองค์ส่งผ่านมาทางศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิตและอัครสาวกสิบสอง แม้จะไม่สามารถเข้าใจถึงพระบารมีแห่งพระลักษณะของพระองค์ แต่ผมมองว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงมีอยู่จริง และทรงเป็นพระบิดานิรันดร์ผู้ประทานของขวัญล้ำค่าที่สุดแก่ผมนอกจากการเป็นอยู่ของผมเอง โดยส่วนตัวแล้วของขวัญนั้นคือการที่ผมสามารถเลือกทางเลือกนิรันดร์ของผมเองซึ่งนำทางโดยแบบอย่างที่สมบูรณ์แบบและการพลีพระชนม์ชีพของพระบุตรพระองค์ - พระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูคริสต์ การเปิดเผยในยุคปัจจุบันนำความกระจ่างชัดมาสู่ความสำคัญของชีวิตผมและช่วยให้ผมเข้าใจสัมพันธภาพส่วนตัวของผมกับพระผู้เป็นเจ้า การฟื้นฟูการเชื่อมต่อระหว่างพระผู้ช่วยให้รอดผู้เปี่ยมด้วยความเห็นอกเห็นใจ-ผู้ทรงสั่งสอนพระกิตติคุณและจัดตั้งศาสนจักรของพระองค์ในความเรืองโรจน์แห่งเวลา-กับองค์กรยุคปัจจุบันที่สนับสนุนโดยพระผู้เป็นเจ้าผู้ฟื้นคืนพระชนม์องค์เดียวกันเป็นศูนย์กลาง-นับว่าสำคัญที่สุด พระจริยวัตรอันอ่อนน้อมยิ่งในการที่พระผู้ไถ่ทรงรับความอ่อนแอของร่างกายมรรตัยเพื่อจะทรงเข้าพระทัยอย่างสมบูรณ์ถึงการท้าทายทางร่างกายของเรา-ให้การนำทางจากสวรรค์เพื่อช่วยชี้นำการเลือกของผม สมัยเด็กผมเรียนรู้ว่าผมสามารถเข้าหาพระผู้เป็นเจ้าได้โดยตรง เป็นสิ่งเดียวกับที่เด็กหนุ่มชื่อโจเซฟ สมิธทำในปี 1820 ผมเชื่อว่าเด็กหนุ่มคนนั้นสนทนากับพระผู้เป็นเจ้าและพระบุตรของพระองค์จริง ๆ และคำสวดอ้อนวอนของเขาได้รับคำตอบเช่นเดียวกับคำสวดอ้อนวอนของเหล่าศาสดาพยากรณ์ก่อนหน้านั้น อันเป็นเหตุให้เกิดการฟื้นฟูศาสนจักรดั้งเดิมที่ยังคงอยู่และดำเนินงานเกือบสองร้อยปีต่อมา ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายมิใช่ศาสนจักรสำหรับชาวมอรมอน - แต่เป็นองค์กรที่ได้รับการฟื้นฟูเพื่อช่วยรับใช้ชาย หญิง และเด็กทุกคนที่หวังได้รับการวิงวอนแทนโดยตรงจากสวรรค์ของพรฐานะปุโรหิต การทรงนำจากกฎศักดิ์สิทธิ์ และการสื่อสารที่ชัดเจนโดยผ่านการเปิดเผยที่ไม่ขาดสาย สิ่งที่ทำให้ผมมั่นใจเป็นพิเศษคือพยานทางวิญญาณถึงความจริงเหล่านี้ ซึ่งบุคคลหนึ่งจะได้รับหากเขาสวดอ้อนวอนด้วยความจริงใจและตั้งใจศึกษาพระคัมภีร์มอรมอน รวมถึงพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ พร้อมกับการเปิดเผยที่ประทานไว้ในปัจจุบัน

เรื่องราวส่วนตัว

เราจะพัฒนาความปรองดองในบ้านของเราได้อย่างไร

ความปรองดองเริ่มต้นจากตนเอง แล้วกระจายออกไปสู่หลาย ๆ คน จนไปสู่กลุ่มในที่สุด การหาเวลาและอุทิศเวลาส่วนตัวเพื่อใคร่ครวญ พินิจพิจารณาถึงสิ่งที่เราปรารถนามากที่สุดสำหรับตัวเราเองและครอบครัวของเรา-ก่อให้เกิดความปรองดองภายในบ้าน การทุ่มเทเช่นนี้ให้ความช่วยเหลือและมุมมองที่เป็นประโยชน์ในช่วงเวลาแห่งการท้าทาย บ้านต้องมีกฎ หากสื่อสารอย่างชัดเจนและบริหารด้วยความยุติธรรมอย่างสม่ำเสมอ ครอบครัวจะเป็นสถานที่คุ้มภัยจากอิทธิพลที่ไม่พึงประสงค์ภายนอก พ่อของผมมีคุณธรรมที่หายากอย่างหนึ่งซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากเมื่อต้องรับมือกับวิกฤติ คือแทนที่ท่านจะยืนกรานเกี่ยวกับความคิดส่วนตัวหรือความคิดเห็นก่อนหน้านี้ ท่านจะคำนึงถึงผู้อื่นก่อน เมื่อผมพยายามทำเช่นนี้โดยเอาใจเขามาใส่ใจเรา ผมสามารถรับมือกับสถานการณ์อย่างไม่มีอคติได้มากยิ่งกว่าเดิมและเพื่อสิ่งที่ดีกว่าสำหรับครอบครัว-แทนที่จะคิดถึงแต่ตัวเองหรือคอยดูถูกดูแคลน การให้เวลาส่วนตัวและความมั่นใจเชิงบวกจากพ่อแม่สู่ลูกส่งเสริมให้เกิดความเคารพตนเองและความเข้าใจว่าตัวเขามีความสำคัญ เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาวการณ์ครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาผมพบว่าการการประชุมสภาส่วนบุคคลและสภาครอบครัวกับลูก ๆ สำคัญมากต่อการสื่อสารและความผาสุกโดยทั่วไป นับเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่ามากเป็นพิเศษในระดับส่วนบุคคล รูปแบบของสภาครอบครัวควรมีความเห็นพ้องต้องกันว่าสมาชิกแต่ละคนสามารถแสดงความคิดเห็นและข้อกังวลของตนโดยปราศจากโทษ ความปรองดองอาจไม่ส่งผลโดยทันทีแต่หากทำกระบวนการนี้ซ้ำเรื่อย ๆ และให้ความสำคัญอย่างจริงจังครอบครัวจะเริ่มสื่อสารกัน และในไม่ช้าสภาพแวดล้อมที่เปี่ยมด้วยความรักและสันติสุขกว่าเดิมจะเกิดขึ้น

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ศรัทธาของผมมีจุดกำเนิดจากความรู้สึกโดยธรรมชาติว่าผมเป็นส่วนหนึ่งในศรัทธานี้ ซึ่งปลูกฝังโดยบิดามารดาผู้เปี่ยมด้วยความรักและครูพี่เลี้ยงผู้เอาใจใส่ ผมดำเนินชีวิตตามความเชื่อเพื่อตัวผมเอง แต่การเลือกนั้นได้รับการเกื้อหนุนจากความรับผิดชอบอันกระตือรือร้นที่ผมรู้สึกต่อลูกชาย ศรัทธานี้ได้รับการสร้างเสริมจากความดีงามตามธรรมชาติซึ่งเห็นได้จากกลุ่มวัฒนธรรมและชาติพันธุ์หลากหลายซึ่งผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รู้จัก- และอนุชนรุ่นต่าง ๆ ผู้เคารพสิ่งที่บรรพชนของพวกเขาแสวงหาเพื่อทิ้งไว้เบื้องหลัง และผู้ที่เสียสละเพื่อให้มั่นใจว่าอนุชนรุ่นหลังของพวกเขาได้รับสิ่งเดียวกันและมากกว่านั้น หลายครั้งความพลาดพลั้งส่วนบุคคลเป็นครูและที่ปรึกษาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของผม ขณะที่ผมอายุมากขึ้นศรัทธาของผมก็ได้รับการฟื้นฟูจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมแห่งความปีติยินดีและความยากลำบากที่ไม่หยุดนิ่ง ประสบการณ์เหล่านี้เป็นเหตุให้ผมใคร่ครวญถึงพรต่าง ๆ ในปัจจุบันเช่นเดียวกับในอดีตที่มิได้สังเกตเห็น การท้าทายใหม่ ๆ บรรจบกับความหวังและความปรารถนาที่จะตัดสินน้อยลงขณะที่จดจ่ออยู่กับการเปลี่ยนแปลงตนเอง