mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน Ricardo

  • Ricardo Ibanez
  • Ricardo Ibanez
  • Ricardo Ibanez
  • Ricardo Ibanez
  • Ricardo Ibanez
  • Ricardo Ibanez
  • Ricardo Ibanez
  • Ricardo Ibanez

เกี่ยวกับฉัน

ผมริคาร์โด ผมเป็นผู้ให้ความบันเทิง ผมทำงานในสถานบันเทิงของนักท่องเที่ยว ผมเป็นมัคคุเทศก์ ผมสอนชั้นเรียนเต้นรำ ผมชอบเดิน หัวเราะ เต้น อ่าน ไตร่ตรอง ออกไปเดินเล่นและพูดคุยกับภรรยา ผมรักธรรมชาติ ผมชอบภาพยนตร์ดีๆ และเหนือสิ่งอื่นใดผมชอบที่จะมีชีวิต

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

ผมเป็นมอรมอนเพราะผมรู้สึกว่าศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายนี้ เป็นศาสนจักรของพระคริสต์บนแผ่นดินโลก การเป็นมอรมอนคือการมีความสุข

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ผมเริ่มคุ้นเคยกับศาสนจักรเมื่ออายุ 12 ขวบ โดยพี่ๆ ของผมแนะนำให้ผมรู้จักผู้สอนศาสนา พวกเขาสอนพระกิตติคุณให้ผมและขอให้ผมสวดอ้อนวอนเพื่อรู้ว่าสิ่งที่พวกเขาสอนผมนั้นจริงหรือไม่ ผมสวดอ้อนวอน เมื่ออายุ 12 ขวบ ผมรู้ว่าข่าวสารนั้นเป็นความจริง พระคัมภีร์มอรมอนเป็นพระคำของพระผู้เป็นเจ้า และผมตัดสินใจรับบัพติศมา ตลอดหลายปีที่ผ่านมาในศาสนจักรนับเป็นช่วงเวลาที่พิเศษมาก ผมเรียนเซมินารี เรียนสถาบันซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับคนหนุ่มสาวที่จะได้รับการสอนพระกิตติคุณ ผมเป็นผู้สอนศาสนาในประเทศโบลิเวียที่สวยงามด้วย ผมมีงานมอบหมายและการเรียกต่างๆ ในศาสนจักร สิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากที่สุดคือการรับใช้กับคนหนุ่มสาววัยเดียวกับผมในศาสนจักร โดยผ่านพระกิตติคุณ ผมเห็นชีวิตผมเปลี่ยนไปในทางดีขึ้น ผมเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคนหลายคนเช่นกันเมื่อพวกเขาประยุกต์ใช้หลักธรรมที่มีอยู่ ผมรู้สึกใกล้ชิดกับพระผู้เป็นเจ้าและพระบุตรของพระองค์พระเยซูคริสต์ ผมรักพระองค์ และผมแน่ใจว่าพระองค์ทรงรักผม ผมมีประจักษ์พยานถึงพระกิตติคุณ และรู้อย่างสุดใจว่าพระกิตติคุณเป็นความจริง พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระสัตภาวะที่มีอยู่จริง พระองค์ฟื้นคืนพระชนม์และทรงเป็นอมตะ ผมรักพระกิตติคุณและคำสอนของพระกิตติคุณ