mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

ฉันเป็นมอรมอน

แม้ว่าภูมิหลังและประสบการณ์ของเราจะหลากหลาย แต่เรามีคำมั่นสัญญาเดียวกันอย่างลึกซึ้งต่อพระเยซูคริสต์ ต่อกันและกัน และต่อเพื่อนบ้านของเรา ชมเรื่องราวต่อไปนี้เกี่ยวกับศรัทธาในชีวิตประจำวันของชาวมอรมอน ท่านจะ พบปะชาวมอรมอนได้ที่นี่ เช่นกัน