mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน Patrick Merl

  • Patrick Merl
  • Patrick Merl
  • Patrick Merl
  • Patrick Merl
  • Patrick Merl
  • Patrick Merl

เกี่ยวกับฉัน

ผมอยู่กับครอบครัวในเยอรมนีและทำงานเป็นหมอ ผมเลือกเป็นหมอเพราะผมชอบทำงานกับผู้คน ผมสนใจเรื่องราวและชีวิตของพวกเขา ผมมาจากครอบครัวที่ให้ความสำคัญอย่างมากกับการมีส่วนร่วมทางสังคม ผมเชื่อว่าพรสวรรค์อย่างหนึ่งของผมคือของประทานแห่งการเข้าใจต่อสภาวการณ์และความต้องการของเพื่อนมนุษย์เป็นอย่างดี การทำงานเป็นหมอช่วยผมปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ที่กำลังทนทุกข์ ผมเป็นคนรักครอบครัว ครอบครัวที่ผมเติบโตมาและครอบครัวที่มีภรรยากับลูกชายสองคนมีความสำคัญต่อผมมาก ผมรู้สึกว่าครอบครัวเป็นแหล่งพลังงานแก่เราเสมอ บุคลิกลักษณะและความเข้มแข็งของผมส่วนใหญ่มาจากครอบครัว นี่คือสิ่งที่ผมอยากส่งต่อให้คนที่ผมรักมากที่สุด กีฬาประเภทฝึกความอดทนเป็นงานอดิเรกสำหรับผมและเป็นวิธีสำคัญในการคลายความตึงเครียดในชีวิตประจำวัน ผมพบสันติในการออกกำลังกายและมีโอกาสที่จะได้ชื่นชมธรรมชาติ ปลีกตัวจากสิ่งต่างๆ และพิจารณาคำถามสำคัญๆ ในการออกกำลังกาย ผมสามารถเห็นสิ่งต่างๆ ในอีกมุมมองหนึ่งและมักจะพบทางออกเมื่อกำลังมองหาคำตอบอยู่บ่อยครั้ง

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

ผมเกิดในครอบครัวที่เทิดทูนคุณค่าทางจริยธรรมเสมอ คุณแม่มาจากครอบครัวชาวมอรมอน ส่วนคุณพ่อเปลี่ยนใจเลื่อมใสจากศาสนายิวตอนผมอายุหกขวบ ก่อนหน้านี้คุณแม่ถึงกับพาผมไปการประชุมในศาสนจักรด้วยซ้ำ ดังนั้นโดยพื้นฐานแล้วผมโตมากับศาสนานี้ พออายุแปดขวบผมจึงรับบัพติศมาตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไปในศาสนจักร ผมพัฒนาต่อมาโดยมีค่านิยมและหลักธรรมที่ศาสนจักรสอนเป็นมาตรฐานเมื่อตัดสินใจเรื่องสำคัญๆ ผมดำเนินชีวิตตามค่านิยมเหล่านี้ จนถึงปัจจุบัน สิ่งนี้ไม่เพียงให้ประสบการณ์อันทรงคุณค่าและการท้าทายบางอย่างเท่านั้น แต่ยังให้สิ่งที่วิเศษมากมายอีกด้วย ช่วงที่ผมกำลังเติบโตและในฐานะผู้ใหญ่คนหนึ่ง การท้าทายมีมาเพื่อยืนยันศรัทธาของผมในสภาวการณ์ที่กำหนดชีวิตผมและเป็นเช่นนั้นมาโดยตลอด คุณลักษณะสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับศรัทธาของผมคือสัมพันธภาพที่แข็งขันและเป็นส่วนตัวกับพระผู้เป็นเจ้าควรเป็นศูนย์กลางความเข้มแข็งทางวิญญาณของบุคคลหนึ่งเสมอ ผมพยายามดำเนินชีวิตทุกวันให้สอดคล้องกับความเชื่อที่ผมยึดถือ ความเชื่อเหล่านี้ปรากฏอยู่ในการกระทำของผมทุกวัน ผมเป็นมอรมอนเพราะผมเห็นเป็นประจำว่าศรัทธาช่วยผมในชีวิตอย่างไรและเพราะผมเห็นว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตผม

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

หลักธรรมสำคัญที่ยืนยันความจริงถึงศรัทธาของผมมีอยู่ในถ้อยคำที่ว่า “พวกท่านจะรู้จักเขาได้เพราะผลของพวกเขา” หากผมประสบความสำเร็จในการทำตามพระคริสต์โดยการเอาใจใส่เพื่อนบ้านและความต้องการของเขา แสดงว่าผมกำลังดำเนินชีวิตตามความเชื่อของผม ผลที่ได้นั้นมาจากเจตคติในชีวิตและสิ่งที่ผมทำ รวมถึงจิตกุศล อุดมคตินิยม ความภักดีต่อครอบครัว การมีส่วนร่วมทางสังคม และการปฏิบัติต่องานสร้างของพระผู้เป็นเจ้าด้วยความเคารพ โดยเฉพาะสิ่งที่ผมรู้ว่าเป็นของประทานจากพระผู้เป็นเจ้าในชีวิตผม เช่น ความซื่อสัตย์ ความนอบน้อม และศรัทธา เพื่อให้ตระหนักถึงสิ่งนี้และอุดมคติอื่นๆ ผมจึงพึ่งพาแหล่งช่วยมากมายที่มีให้ผมในฐานะชาวมอรมอนที่ซื่อสัตย์ สิ่งเหล่านี้ได้แก่ การสวดอ้อนวอน การศึกษาพระคัมภีร์ คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ของศาสนจักรผู้ได้รับการดลใจและยังมีชีวิตอยู่ รวมถึงการมีส่วนร่วมโดยส่วนตัวของผมเองในกิจกรรมของศาสนจักร