mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน Nadia

  • Nadia Deskins
  • Nadia Deskins
  • Nadia Deskins
  • Nadia Deskins
  • Nadia Deskins
  • Nadia Deskins

เกี่ยวกับฉัน

ดิฉันเกิดที่ลอนดอน เติบโตมากับการพูดภาษาอังกฤษและภาษาฟาร์ซี ดิฉันสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมเปอร์เซียที่ได้รับการส่งเสริมและถักทอสู่ชีวิตประจำวันของดิฉันผ่านทางภาษา อาหาร ดนตรี บทกวี และการเต้นรำ ดิฉันย้ายมาอเมริกาเพื่อเรียนต่อปริญญาโทสาขาครอบครัวบำบัด ดิฉันทำงานเป็นนักการศึกษา เป็นล่าม และพากย์เสียงในวิทยุ อย่างไรก็ตามการเป็นมารดาคืออาชีพที่แท้จริงของดิฉัน ไม่มีสิ่งใดอีกแล้วที่ดิฉันบรรลุผลสำเร็จได้ในช่วงวัยนี้ของชีวิตจะสำคัญไปกว่าการเลี้ยงดูครอบครัว ดิฉันเป็นภรรยาและเป็นมารดาเต็มเวลาของเด็กน่ารักมากสามคน ดิฉันทำรายการ ‘สิ่งที่ต้องทำ’ ซึ่งน้อยครั้งจะทำสำเร็จ แต่ความสำเร็จยิ่งใหญ่ที่สุด 3 อย่างของดิฉันคือ ปาฏิหาริย์ตัวน้อย ๆ ที่เดิน วิ่ง กระโดด คนหนึ่งเล่นสเก็ต อีกคนเล่นชิงช้า และคนสุดท้ายก็ช่างน่ารัก นั่นเป็นความสำเร็จที่ดีพอแล้วสำหรับดิฉัน

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

คำสอนพื้นฐานของพระเยซูคริสต์ไปด้วยกันได้กับวัฒนธรรมชาวเปอร์เซียและวัฒนธรรมชาวปากีสถานที่ดิฉันเติบโตมา หัวใจสำคัญของวัฒนธรรมเหล่านี้ส่งเสริมสิ่งที่พระคริสต์ทรงสอน เช่น การรักษาตนให้สะอาดทางศีลธรรม และสนับสนุนครอบครัวในฐานะที่เป็นหน่วยสำคัญของสังคม รวมถึงการทำบ้านของเราให้เป็นสถานที่ซึ่งทุกคนจะได้รับความอบอุ่น รู้สึกเป็นที่ยอมรับ ปลอดภัย รู้สึกเป็นที่รักและต้องการ คำสอนของศาสนจักรไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ฝังรากลึกในประเพณีบรรพบุรุษของดิฉัน ดิฉันรู้สึกถึงความสัมพันธ์พิเศษกับมรดกตกทอดทางวัฒนธรรมและทางวิญญาณของดิฉันเมื่อเรียนรู้เกี่ยวกับพระชนม์ชีพของพระคริสต์และคำสอนของพระองค์ เมื่อดิฉันแรกพบผู้สอนศาสนา คำสอนทางศีลธรรมของศาสนจักรตรึงใจดิฉัน ดิฉันเรียนรู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าคือพระบิดานิรันดร์ของดิฉัน พระองค์ทรงรู้จักและทรงรักดิฉันเหมือนที่บิดารักบุตร ดิฉันเรียนรู้ว่าชีวิตมีความหมายและจุดประสงค์ ดิฉันมีประสบการณ์เงียบ ๆ ที่ทำให้เกิดแรงบันดาลใจ ดิฉันตัดสินใจเข้าร่วมศาสนจักรจากความสัมพันธ์ลึก ๆ ข้างในที่ดิฉันรู้สึกกับคำสอนที่ตรงใจดิฉัน ดิฉันพัฒนาความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระผู้เป็นเจ้า จนรู้สึกถึงสันติสุขและความกระจ่างแจ้งจากคำสอนของพระคริสต์ ดิฉันทราบและเข้าใจว่าพระคริสต์ไม่เพียงเป็นคนดี หรือเป็นเพียงศาสดาพยากรณ์เท่านั้น แต่ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงมีบทบาทสำคัญยิ่งในชีวิตดิฉัน ดิฉันสนับสนุนทุกท่านที่กำลังค้นหาความจริงให้พบกับผู้สอนศาสนา อ่านและไตร่ตรองพระคัมภีร์ และสวดอ้อนวอนทูลถามพระผู้เป็นเจ้าว่าเรื่องที่ท่านกำลังเรียนรู้เป็นความจริงหรือไม่ การทำเช่นนั้นได้เปลี่ยนชีวิตดิฉันมาแล้วอย่างลึกซึ้ง และได้นำความสงบ ความหวัง ความกระจ่างแจ้ง และความสุขมาสู่ชีวิตดิฉัน

เรื่องราวส่วนตัว

เราจะพัฒนาความปรองดองในบ้านของเราได้อย่างไร

ดิฉันชื่นชมข้อความต่อไปนี้จาก ครอบครัว: ถ้อยแถลงต่อโลก ‘การแต่งงานและครอบครัวที่ประสบความสำเร็จได้รับการสร้างขึ้นและคงไว้บนหลักธรรมแห่งศรัทธา การสวดอ้อนวอน การกลับใจ การให้อภัย ความเคารพ ความรัก ความเห็นอกเห็นใจ การทำงาน และกิจกรรมนันทนาการที่ดีงาม’ การเป็นผู้ปกครองกระตุ้นให้ดิฉันพยายามเป็นคนดีขึ้น เพราะรู้ว่าลูก ๆ เฝ้ามองดูอยู่ทุกย่างก้าว ดิฉันจึงมีกำลังใจที่จะดำเนินชีวิตตามสิ่งที่เชื่ออย่างเคร่งครัด การมีลูกมักจะเพิ่มระดับเสียงในบ้านจนถึงระดับสูงสุดเท่าที่เคยมีมาด้วยเสียงครวญคราง กรีดร้อง และตะโกน อย่างไรก็ตาม การแบ่งเวลาทุกวันเพื่อสวดอ้อนวอน อ่านพระคัมภีร์เป็นครอบครัว และไปโบสถ์เป็นครอบครัวในแต่ละสัปดาห์ช่วยรื้อฟื้นสันติสุขในบ้านของเรา

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ศรัทธาของดิฉันมีพื้นฐานจากคำสอนของพระเยซูคริสต์ ดังนั้น ดิฉันจึงพยายามมาก เน้นที่ความพยายาม ที่จะเป็นคนดีขึ้นโดยเรียนรู้จากพระชนม์ชีพของพระองค์ และพยายามทำสิ่งที่พระองค์จะทรงทำในทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ดิฉันมีโอกาสเป็นอาสาสมัครในชุมชนของโบสถ์ ตั้งแต่เป็นครูสอนบทเรียนและเป็นคนนำเพลงไปจนถึงวางแผนจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีโอกาสอาสาสมัครเป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลาในสกอตแลนด์เป็นเวลา 18 เดือนอีกด้วย