mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน Mikhail

  • Mikhail Zaretsky
  • Mikhail Zaretsky
  • Mikhail Zaretsky
  • Mikhail Zaretsky
  • Mikhail Zaretsky
  • Mikhail Zaretsky
  • Mikhail Zaretsky
  • Mikhail Zaretsky

เกี่ยวกับฉัน

ผมทำงานเป็นแพทย์ฉุกเฉิน ในยามว่าง ผมกับภรรยาชอบผ่อนคลายกับธรรมชาติ ไปพิพิธภัณฑ์และโรงภาพยนตร์ เราชอบปั่นจักรยานด้วยกัน ผมชอบดูหนังฟังเพลงดีๆ (แนวคลาสสิกและแนววาไรตี้) ผมไม่สูบบุหรี่หรือดื่มแอลกอฮอล์ วันหนึ่งผมพูดเรื่องนี้กับคนไข้คนหนึ่ง ไม่กี่เดือนต่อมาเขาโทรศัพท์มาถามผมว่าวันนี้เขาจะดื่มแอลกอฮอล์สักนิดได้ไหมเพราะเป็นวันเกิดของเขา ผมบอกเขาว่านั่นเป็นการเลือกของเขาและผมห้ามอะไรไม่ได้ ผมบอกเขา “ถ้าคุณอยากฟังความคิดเห็นของผม ผมต่อต้านการดื่มแอลกอฮอล์โดยสิ้นเชิง” แล้วเขาก็บอกผมว่าเป็นเรื่องสำคัญมากที่เขาจะได้ฟังความคิดเห็นจากผม และเขาจะไม่ดื่มอีกต่อไปนับแต่วันนั้น

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

ผมมีความสุขที่รับบัพติศมาเข้าสู่ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ผมเชื่อในพระบิดาบนสวรรค์และพระบุตรของพระองค์ พระเยซูคริสต์ และในพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผมเชื่อว่าผมจะได้รับความรอดและครอบครัวนิรันดร์ถ้าผมจะดำเนินชีวิตตามกฎและพระบัญญัติของพระเจ้าตลอดไป หลังจากทำความรู้จักกับศาสนจักร ผมเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ เกี่ยวกับบทบาทของพระองค์ในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดของมนุษยชาติ

เรื่องราวส่วนตัว

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยคุณอย่างไร

พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยผมผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ โดยช่วยให้ผมเลือกได้อย่างถูกต้องในครอบครัว ที่ทำงาน และการรับใช้ในศาสนจักร

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ผมเป็นสมาชิกที่แข็งขันของศาสนจักรตั้งแต่เดือนธันวาคมปี 1994 ในสาขาของผม ผมมีหน้าที่รับผิดชอบเป็นที่ปรึกษาให้แก่ประธานสาขา มีคำกล่าวที่ว่า “ด้วยศรัทธาในทุกย่างก้าว” สำหรับผมคำนั้นหมายถึงการเป็นพยานถึงพระผู้เป็นเจ้าตลอดเวลา ทุกแห่ง และในทุกสิ่ง หมายถึงการดำเนินชีวิตตามพระบัญญัติและรักษาพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าเสมอ