mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน みちお (Hosaka Michio)

  • Hosaka Michio
  • Hosaka Michio
  • Hosaka Michio
  • Hosaka Michio
  • Hosaka Michio
  • Hosaka Michio
  • Hosaka Michio
  • Hosaka Michio

เกี่ยวกับฉัน

ผมเป็นสามีและมีลูกห้าคน และผมอาศัยอยู่ในเมืองอะคิชิมะในโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ผมเป็นพนักงานดับเพลิง และเป็นหัวหน้าของกลุ่มพนักงานดับเพลิง เราต้องเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยวันต่อวัน ผมเคยฝึกเคนโด [การฟันดาบที่ทำด้วยไม้ไผ่] ตั้งแต่เด็กและทุกวันนี้ยังฝึกอยู่ ผมสอนเคนโดให้เด็กๆ ในเขตนั้นด้วย ผมสนุกกับการทำกิจกรรมกีฬาและการดูแลสวนผักของครอบครัว

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

ขณะผมเรียนรู้สิ่งต่างๆ ในประสบการณ์นี้ ซึ่งเราเรียกว่าชีวิต ผมรับรู้ว่ามีหลายสิ่งอยู่นอกเหนือความเข้าใจของมนุษย์ โดยการสวดอ้อนวอนและการอ่านพระคัมภีร์ ผมสามารถรู้สึกได้อย่างแท้จริงว่าพระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูคริสต์ทรงพระชนม์อยู่จริงและพระองค์ทรงนำทางเรา

เรื่องราวส่วนตัว

ท่านกำลังทำอะไรเพื่อช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวท่านและทำให้ครอบครัวประสบความสำเร็จ

เราจัดเวลาที่ครอบครัวสามารถทำอะไรด้วยกัน เราคุยกันเกี่ยวกับเหตุการณ์ประจำวันในชีวิตและเราสนทนาพระกิตติคุณกัน

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ผมดำเนินชีวิตในฐานะสมาชิกของศาสนจักร และขณะเรียนมหาวิทยาลัยผมพักการเรียนชั่วคราวเพื่อรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลาในหลายเขตในเกาะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น ขณะนี้ผมรับใช้เป็นครูที่โบสถ์ และผมสอนผู้ที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนจักรและสมาชิกที่เพิ่งเปลี่ยนใจเลื่อมใสเข้าสู่ศาสนจักร เพื่อให้ครอบครัวมีเวลาทำสิ่งต่างๆ ด้วยกัน เราจัด ‘การสังสรรค์ในครอบครัว’ ในช่วงเวลานี้เราทำหลายสิ่ง เช่น คุยกันในหัวข้อที่เกี่ยวกับศาสนจักร สนทนาถึงเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันของสมาชิกในครอบครัวแต่ละคน และเล่นเกมด้วยกัน โดยทำสิ่งนี้ ผม—ในฐานะสามีและพ่อ—สามารถสังเกตเห็นพัฒนาการของครอบครัว และผมรู้สึกได้ถึงสันติสุขและปีติจากความเชื่อของผมในชีวิตประจำวัน