mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
นริศรา: มอรมอน.

สวัสดี ฉัน นริศรา

เกี่ยวกับฉัน

ดิฉันเป็นสมาชิกของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย พวกเราแทนตัวเองว่ามอรมอน ดิฉันเรียนจบมหาวิทยาลัย ในคณะครุศาสตร์ สาขาศิลปะ ดิฉันมีความชื่นชอบในงานศิลปะและยังมีประสบการณ์การในการสอนเด็กๆมาแล้ว 1 ปี และดิฉันได้เรียนรู้จากประสบการณ์มาฝึกฝนตนเองให้มีความสามารถมากขึ้น

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

ดิฉันได้เรียนรู้การเปลี่ยนใจเลื่อมใสโดยมีประจักษ์พยาน ดิฉันรู้ว่าเมื่อเราสวดอ้อนวอนถึงพระผู้เป็นเจ้าและทูลถามพระองค์ถึงเรื่องเล่านี้ พระองค์จะทรงตอบคำถามของเราและเราจะได้รับคำตอบ ดิฉันเชื่อว่าพระองค์ยังทรงพระชนม์ พระเยซูคริสต์คือพระผู้ช่วยให้รอดของเรา และเชื่อว่าศาสดาพยากรณ์คนปัจจุบันเป็นผู้ที่ได้รับการเปิดเผยจากพระผู้เป็นเจ้า ดิฉันรู้ว่าศาสนจักรนี้เป็นศาสนจักรที่แท้จริง พระคัมภีร์มอรมอนเป็นพระคำของพระผู้เป็นเจ้าที่จะช่วยให้เราเรียนรู้และปฏิบัติตาม

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ดิฉันเรียนรู้ว่าหากเรามีศรัทธาเราจะกระทำหรือประพฤติตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์โดยไม่มีข้อสงสัย และเมื่อเราทำตามพระองค์ พระองค์จะทรงเทพรให้กับเรา ดิฉันได้รับการเรียกในศาสนจักรซึ่งได้มาจากพระผู้เป็นเจ้า นี่ถือเป็นพรอย่างหนึ่งที่ดิฉันได้รับ ดิฉันได้รับเรียกให้ช่วยในฝ่ายองค์กรปฐมวัยซึ่งต้องสอนเด็กเล็กๆให้เขาพร้อมที่จะเติบโตและเข้ามาในทางของพระองค์