mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
รับขวัญ: นักศึกษา, มอรมอน.

สวัสดี ฉัน รับขวัญ

เกี่ยวกับฉัน

ฉันและน้องชายของฉันเราเป็นสมาชิกของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ครอบครัวของดิฉันไม่ได้เป็นสมาชิกมีแค่ฉันกับน้องชายของฉัน ฉันกำลังเรียนมหาวิทยาลัย และกำลังจะเป็นผู้สอนศานาในเร็วๆนี้

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

ชีวิตของดิฉันได้เปลี่ยนเมื่อดิฉันมีพระผู้เป็นเจ้าในการดำเนินชีวิต เราทุกคนล้วนมีอุปสรรค เมื่อเราเรียนรู้พระกิตติคุณผ่านผู้สอนศาสนาเราจะเรียนรู้แผนของพระผู้เป็นเจ้า เมื่อเราเรียนรู้สิ่งเหล่านั้นเราจะเข้าใจพระประสงค์ของพระองค์บนโลกนี้ เราเรียนรู้ว่าเรามาจากที่ไหน เเละเรามาทำอะไรที่บนโลกนี้และเราจะไปที่ไหนหลังจากชีวิตนี้ ฉันรู้ว่าศาสนจักรนี้คือศาสนจักรที่แท้จริง พระเยซูคริสต์และพระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนม์อยู่ ดิฉันรู้ว่าสิ่งเหล่านี้จริงโดยผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระผู้เป็นเจ้าทรงรักเราทุกคนและพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งพวกเราจริงๆ หากเรามีศรัทธาในพระองค์ เราทุกคนคือบุตรและธิดาของพระผู้เป็นเจ้า

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ฉันเข้าโบสถ์ประจำทุกวันอาทิตย์ เพื่อรับส่วนศีลระลึก และได้มีโอกาสได้รับการเรียกให้เป็นครูสอนเยาวชนและปฐมวัย ดิฉันรักเด็กๆ และดิฉันมีส่วนร่วมกับทุกกิจกรรมของศาสนจักร มีโอกาสไปเยี่ยมสมาชิกทุกๆคน หรืออาจจะเป็นการเยี่ยมสอนประจำบ้าน และมีโอกาสได้รับใช้หรือช่วยเหลือผู้อื่นมากมาย เเละมีส่วนร่วมในการเชื้อเชิญผู้คนเข้ามาหาพระคริสต์