mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
รักที่สุด: รักที่สุด, แซ่ด่าน, Rakthisut, มอรมอน.

สวัสดี ฉัน รักที่สุด

เกี่ยวกับฉัน

ฉันเรียนจบจากมหาวิทยาลัยพายัพ วิทยาลัยดุริยศิลป์ สาขา ดนตรีศึกษา ฉันมีเป้าหมายที่จะเรียนต่อ เกี่ยวกับกฏหมาย หลังจากฉันจบจากการรับใช้เป็นผู้สอนศาสนา ฉันเคยเรียนเกี่ยวกับกฎหมายมา 1 หนึ่งปี ฉันจะเรียนต่อให้จบ

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

คุณพ่อและคุณแม่ของฉันเป็นผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสในศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายหรือ มอรมอน ฉันกตัญญูอย่างมากต่อการเลือกของพวกท่านที่จะเข้ามาสู่ที่โบสถ์แห่งนี้ ทำให้ฉันได้เกิดมาในครอบครัวที่อบอุ่น ทำให้ฉันได้รู้จักความรักของพระเยซูคริสต์ที่มีต่อเรา เพราะการชดใช้ของพระองค์ ทำให้พวกเราสามารถสะอาดจากบาปได้ เพราะความรักของพระองค์ทำให้ฉันต้องการที่จะแบ่งปันความรักของพระองค์โดยผ่านเสียงเปียโนของฉัน ผ่านรอยยิ้มของฉัน และความสุขที่ฉันได้รับทุกๆวันให้ทุกคนที่ฉันพบเจอ

เรื่องราวส่วนตัว

โปรดบอกเล่าความรู้สึก/ประจักษ์พยานที่คุณมีเกี่ยวกับการฟื้นฟูพระกิตติคุณ

ฉันรู้ว่าศาสนาจักรนี้ได้รับการฟื้นฟู ฉันได้รับพรต่างๆมากมายจากพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูผ่านศาสดาโจเซฟ สมิธ ฉันรู้ว่าโดยผ่านท่าน ท่านได้ฟื้นฟูศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์อีกครั้งบนแผ่นดินโลกนี้ โดยผ่านพระกิตติคุณนี้ ฉันรู้ว่าฉันจะได้อยู่กับพระบิดาบนสวรรค์ พระเยซูคริสต์และครอบครัวของฉันอีกครั้งหนึ่ง ฉันรู้ว่า เมื่อเราดำเนินชีวิตโดยผ่านพระกิตติคุณนี้ มีศรัทธาในพระเยซูคริสต์ กลับใจ รับบัพติศมารับของประทานแห้งพระวิญญาณบริสุทธิ์และอดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่ จะช่วยให้เราเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์มากยิ่งขึ้น

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อของฉันโดยการ รับใช้เป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลา ก่อนที่ฉันจะรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลา การเรียกของฉันในโบสถ์คือ เล่นเปียโนในพิธีศิลระลึก และ รับใช้ ในการสอนเพลงให้แก่เด็กๆในปฐมวัย ฉันมีความสุขกับงานรับใช้ของฉัน เด็กๆทำให้ฉันรู้สึกถึงจิตวิญญาณที่สะอาดและบริสุทธิ์