mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
Kris Krisanalome: กฤช, กฤษณะโลม, drum, Kris, Krisanalome, Thailand, มอรมอน.

สวัสดี ฉัน Kris Krisanalome

เกี่ยวกับฉัน

ตอนนี้ผมกำลังเป็นผู้สอนศาสนา ที่ประเทศไทย และมีความสุขกับการดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

ผมเป็นมอรมอนเพราะผมรู้ว่า ชีวิตของผมมีความหมายมากแค่ไหนเมื่อรู้ว่าผมเป็นลูกของพระบิดาบนสวรรค์ ผู้ทรงรักผม ผมรู้ว่าผมมาจากไหน ผมอยู่บนโลกนี้ทำไม และจะกลับไปยังที่ใด

เรื่องราวส่วนตัว

พรสวรรค์และของประทานของคุณจะเป็นพรแก่ผู้อื่นได้อย่างไร

เล่นดนตรี

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ผมเป็นผู้สอนศาสนาอยู่ขณะนี้ที่ประเทศไทย