mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
Grianggrai: คนรักครอบครัว, มอรมอน.

สวัสดี ฉัน Grianggrai

เกี่ยวกับฉัน

ชื่อ ย้ง กำลังเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ในประเทศไทย อายุ 20 ปี ครับ

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

ฉันได้สวดอ้อนวอนถามพระผู้เป็นเจ้าว่า คำสอนที่ฉันได้เรียนอยู่นี้เป็นความจริงหรือไม่ ซึ่งฉันได้รับคำตอบ จากพระองค์จริงๆ ฉันจึงรู้ว่าคำสอนนี้ถูกต้องและเป็นความจริง ฉันจึงเชื่อ และทำตามที่พระองค์ได้บอกไว้ ว

เรื่องราวส่วนตัว

การเข้าร่วมพิธีต่างๆ ของศาสนจักรช่วยท่านอย่างไร

ทำให้ฉันรู้ถึงพันธสัญญาที่พระองค์ให้ไว้กับลูกๆของพระองค์ ให้พวกเขาที่จะระลึกถึงพระองค์ และทำตามที่พระองค์ทรงบอกไว้ เพื่อที่เราจะได้รับพร

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ฉันสวดอ้อนวอน ถึง พระผู้เป็นเจ้า ในการดำเนินชีวิต เพื่อให้กำดำเนินชีวิตนี้อยู่ในสายพระเนตรของพระองค์ และ ฉันรู้ว่าพระองค์ทรงคอยดูแลฉันในทุกๆช่วงเวลาของชีวิตจริงๆ