mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
อนุชิต: มอรมอน.

สวัสดี ฉัน อนุชิต

เกี่ยวกับฉัน

ผมชอบเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

เมื่อมีโอกาสเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับพระกิตติคุณ รู้ว่าสิ่งนี้คือความจริงซึ่งมาจากพระผู้เป็นเจ้าซึ่งทรงพระชนม์อยู่ และสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตของตัวเอง เมื่อพยายามแสวงหาและไตร่ตรองมากขึ้นก็จะได้รับพรและการเปิดเผย รวมทั้งการดลใจอยู่ตลอดเวลา

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ช่วยทำงานทุกอย่างที่สามารถทำได้ ไม่ว่าจะมีการเรียกหรือไม่ก็ตาม