mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
Krittiya: ดนตรีช่วยให้มีความสุ, การช่วยเหลือผคือการท, การสอนคือการเป็น, ครอบครัวเป็นสิ่งสำคั, อ่านหนังสือทุกวัน, ร้องเพลง, มอรมอน.

สวัสดี ฉัน Krittiya

เกี่ยวกับฉัน

เมื่อฉันรุ้สึกเหนื่อยและไม่มีกำลังใจ ฉันสวดอ้อนวอนเป็นประจำเพื่อคุยกับพระบิดาบนสวรรค์ และเมื่อฉันอ่านพระคัมภีร์ ฉันรู้จริงๆว่า พระบิดาทรงรักฉัน และอยู่ข้างๆฉันตลอดเวลา ฉันสัมพัสได้ถึงความรักของพระองค์เสมอ โดยผ่านทางผู้คนของพระองค์ และฉันรักพระองค์

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

ฉันรู้ว่าพระบิดาทรงเป็นอยู่ และรู้ว่าที่นี่เป็นความจริง โดยผ่านการสวดอ้อนวอน และเมื่อฉันทำสิ่งเหล่านั้นด้วยความจริงใจ พระองค์ทรงบอกฉันถึงความจริงโดยทางพระวิญญานบริสุทธ์ และ ฉันรู้ว่าโดยทางเดียวนี้ที่ฉันจะมีความสุขนิรันดร์ กับครอบครัวที่ฉันรัก

เรื่องราวส่วนตัว

พระคัมภีร์มอรมอนทำให้ท่านใกล้ชิดพระผู้เป็นเจ้ามากขึ้นอย่างไร

เมื่อท่านอ่านพระคำของพระผู้เป็นเจ้า จะทำให้ท่านใกล้ชิดพระองค์มากขึ้น และทำให้ท่านง่ายที่จะเข้าใกล้พระองค์ ฉันสัญญาว่า เมื่อท่านง่ายที่เข้าใกล้พระองค์ พระองค์ก็ง่ายที่จะเข้าใกล้ท่านเช่นกัน

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

เมื่อพบว่ามีผู้คนที่ต้องการคำปลอบโยน ฉันทำมันเสมอเมื่อมีโอกาส ในชั้นเรียนสมาคมสงเคราะห์ ที่เข้าเรียนเป็นประจำในทุกวันอาทิตย์ ช่วยให้ฉันเข้าใจว่าฉันทำอะไรเพื่อจะช่วยคนอื่นให้พบความสุขได้ และฉันจะต้องทำอะไรเพื่อจะมีความสุขในครอบครัวด้วยเช่นกัน ฉันดีใจที่ได้เป็นเพื่อนและผู้ปลอบโยนและรับฟัง เมื่อมีการเยี่ยมสอนประจำบ้าน ทำให้ฉันสนิทสนมกับเพื่อนพี่น้องสตรีที่โบสถ์มากขึ้นในทุกๆวัน