mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
วสันต์: คนรักครอบครัว, นักวาดรูป, พิริยะ, วสันต์, ไทย, บอย, มอรมอน.

สวัสดี ฉัน วสันต์

เกี่ยวกับฉัน

ข้าพเจ้าเป็นผู้สนใจและศึกษาเกี่ยวกับศาสนาคริสต์มานานนับหลายปี เพราะข้าพเจ้าสำเร็จการศึกษาตั้งแต่ ป.1 - ม.3 ที่โรงเรียนคาทอลิก หลังจากข้าพเจ้าเรียนจบและ ได้ไปต่ออีก ร.ร. หนึ่งซึ่งไ่ม่ใช่คาทอลิก ข้าพเจ้าจึงรู้สึกแปลกกับพิธีทางศาสนานั้นๆ ข้าพเจ้าจึงอยากจะรู้จักพระเยซุคริสต์ จึงหาข้อมูลและไปเผชิญกับสถานที่จริงๆ จึงได้ทราบข้อมูลมาไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวเกี่ยวกับพระคริสต์ แต่ ข้าพเจ้าก็ยังดำเนินชีวิตสุขสำราญอยู่เหมือนเดิม, โดนที่มารดาข้าพเจ้าไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงในชีวิต เพราะข้าพเจ้ายังทำตัวในฉบับของวัยรุ่นไทยในปัจจุบัน หลังจากนั้น ข้าพเจ้าได้พบกับคำที่เขียนว่า มอรมอน, ประชาชนในอินเตอเน็ต โจมตีและต่อต้านเป็นอย่างมาก ข้าพเจ้าจึงต้องการที่ทราบข้อมูลกับคำนี้ให้มากขึ้น จึงได้พบกับเวปไซต์ ของศาสนจักร , ข้าพเจ้าจึงต้องการอยากจะรู้คำสอนของที่นี่ จึงได้มีโอกาสเห็น คำว่า "แจกพระคำภีร์มอรมอน ฟรี ! " ข้าพเจ้าสนใจและ กดมันเข้าไป หลังจากนั้นไม่นาน มีการโทรศัพท์เข้ามา และมีผู้สอนศาสนามาที่บ้านข้าพเจ้า และมาสอน ข้าพเจ้าถามคำถามทุกอย่างที่สงใส หลังจากนั้นข้าพเจ้า ตัดสินใจ เป็นมอรมอน :)

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

ผมมีศรัทธาว่าศาสนจักรนี้เป็นศาสนจักรอันแท้จริง โดยการสวดอ้วนวอน, หลังจากที่ผมได้เข้าใจเกี่ยวกับศาสนจักร ผมมีความคิดที่ดีขึ้น จากความคิดผมเมื่อก่อนนั้น, เชื่อว่า ใช้ชีวิตไปหนึ่งชีวิตแล้วก็ตาย จึงทำให้เหมือนกับเราใช้ชีวิตห่างพระผู้เป็นเจ้า มีเหตุการณ์หนึ่งนั้นเกิดขึ้นกับผม มารดาข้าพเจ้าได้กลับมาจากการไปทำงานที่ต่างจังหวัด ซึ่งไม่ได้เจอท่านมานานพอสมควร ในวันนั้นตอนเช้า มารดาข้าพเจ้าตื่นขึ้นมาในขณะที่น้องชายของผมกำลังแต่งตัวไป ร.ร. มารดาบอกกับน้องชายของผมว่า "แม่ขายบ้าน และรถ ทรัพย์สมบัติทุกอย่างหมดแล้ว" จึงทำให้ผมคิดว่า คราบครัวเล็กๆ ของข้าพเจ้านั้นกำลังพินาศ แต่ ข้าพเข้ามีความเข้มแข็งขึ้นหลังจากที่ได้ดูวีดีโอของ Elder Russell M. Nelson ใน Mormon message เวป Youtube.com ว่า : Fearful in the heart, Be patient with yourself. Pefection comes not in this life but in the next life. Don't demand things that are unreasonable, But demand of yourself improvement. As you let the Lord help you through that, he will make the difference. ข้าพเจ้าขอบพระคุณการเรียนพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ ที่ทำให้ข้าพเจ้านั้นเข้มแข็งขึ้น. เอเมน

เรื่องราวส่วนตัว

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยคุณอย่างไร

เหมือนกับเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ทำให้ ข้าพเจ้านั้นได้ติดต่อกับ พระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้าได้มีความสุขอย่างแท้จริงในชีวิต ที่ตื่นมาในตอนเช้า แล้วได้สวดอ้อนวอนเพื่อขอบพระทัยที่ทำให้ ข้าพเจ้ายังดำเนินชีวิตในหลักพระกิตติคุณ, เวลาข้าพเจ้าพบกับสิ่งที่ยั่วยุจิตใจ ข้าพเจ้าจะทูลขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ ช่วยให้สิ่งชั่วร้ายนั้นผ่านพ้นไปโดยให้ พระวิญญาณบริสุทธิ์ ชี้นำทางให้ข้าพเจ้า ดำเนินต่อไปในทางที่ดี และหลีกเลี่ยงสิ่งนั้น ซึ่งข้าพเจ้าทำอยู่ทุกวัน;

พรใดมาจากศรัทธาของท่านในพระเยซูคริสต์

พระวาจาแห่งปัญญา และ ความบริสุทธิ์ทางเพศ สองบัญญัตินี้ทำให้ข้าพเจ้านั้นเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เลยทีเดียว, ซึ่งบรรดาเพื่อนข้าพเจ้าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงได้โดยสิ้นเชิงคือ จากคนที่ดื่มแองกอฮอ สูบบุหรี่ เป็นกิจวรรต ซึ่งเรียกได้ว่าคอแข่งก็ว่าได้ แต่พระบัญญัติทำให้ข้าพเจ้าในตอนนี้เปลี่ยนไป เป็นคนที่รักษาสุภาพมากขึ้น และทำให้มารดาข้าพเจ้าเห็นการเปลี่ยนแแปลงมากขึ้น ข้าพเจ้าเห็นเพศตรงข้ามและ ให้เกียรติกับผู้นั้นมากขึ้นไม่ว่าเขาจะแต่งตัวอย่างไรก็ตาม ทำให้ข้าพเจ้าเป็นคนที่หมกมุ่นในเรื่องเพศเหมือนเมื่อก่อน

เหตุใดชาวมอรมอนจึงทำงานเผยแผ่ศาสนา

เป็นเพราะว่า .. เพื่อต้องการให้ทุกๆคน หรือเพื่อนบ้านได้เรียนพระกิตติคุณอย่างแท้จริง พวกเราต้องการที่จะนำความเชื่อและพระกิตติคุณนี้ ไปฟื้นฟูให้กับพวกท่านทั้งหลงที่กำลังหลงผิดในความสุขสำราญของโลกมนุษย์ , ต้องการให้ มีความคิดที่เข้มแข็ง และไกล้ชิดกับพระผู้เป็นเจ้า ;

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

เมื่อข้าพเจ้า, อยากจะขอบพระทัยพระองค์ หรือต้องการที่ทำอะไรบางอย่างให้สำเร็จและปลอดภัย ข้าพเจ้าจะสวดอ้อนวอนให้ ข้าำพเจ้ามีความเข้มแข็งมากขึ้น, การเข้าร่วมสังคม นั้นข้าพเจ้าได้เปลี่ยนแปลงความคิดเดิมๆ ที่แย่ๆ เกี่ยวกับเพศตรงข้าม ตอนนี้ข้าพเจ้าได้ความคิดใหม่นั้นคือ ความบริสุทธิ์ทางเพศ จึงทำให้ข้าพเจ้านั้น เห็นทุกๆ คน เป็นพี่น้องกัน, เพื่อนและมิตรสหาย, ข้าพเจ้าคิดว่าข้อนี้เป็นเรื่องที่ยากที่สุดสำหรับการรักษาพระบัญญัติ: พระคำแห่งปัญญา; เพราะในสังคมของข้าพเจ้านั้นเต็มไปด้วยการเฉลิมฉลองโดยผ่านสิ่งของมึนเมาและสิ่งเสพติด เมื่อวันใดที่มีการนับปะสังสัน มันจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่มีแองกอฮอ แต่ในที่สุดข้าพเจ้าก็เริ่มจากการ ลดมันให้น้อยลงจากการกินพล่ำเพลือทุกวัน จนในที่สุด ข้าพเจ้าก็สามารถเลิกมันได้โดยไม่มีใครจะสามารถยุให้ข้าพเจ้านั้น ไปจมอยู่กับสิ่งนั้น อีกต่อไป