mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน Ron and Ginger Brown

  • Ron & Ginger Brown
  • Ron & Ginger Brown
  • Ron & Ginger Brown
  • Ron & Ginger Brown
  • Ron & Ginger Brown
  • Ron & Ginger Brown
  • Ron & Ginger Brown
  • Ron & Ginger Brown

เกี่ยวกับฉัน

เราเติบโตในยูทาห์เหนือและใช้เวลาช่วงวัยรุ่นส่วนใหญ่ไปกับการขี่ม้า รอนรับใช้งานเผยแผ่สองปีที่รัฐทางแอตแลนติกฝั่งตะวันออก จิงเจอร์เข้าประกวดราชินีม้าพยศและได้ตำแหน่งที่สองในการประกวดมิสโรดีโอยูทาห์ เราทั้งคู่เรียนจบสาขาวิชาการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวีเบอร์สเตท และเลิกสอนในเวลาต่อมา รอนเคยเป็นครูชั้นประถมศึกษาปีที่สอง และจิงเจอร์เคยเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการอ่าน เรามีลูกชายสามคนและหลานสิบคน เราแสดงขี่ม้าแบบโรมันอยู่หลายปี ซึ่งเราต้องเดินทางไปแสดงต่อหน้าผู้ชมตั้งแต่แคลิฟอร์เนียจนถึงอีสต์โคสต์ ขณะทำงานให้สวนสนุก Great Adventure Amusement Park ในแจ็กสัน นิวเจอร์ซีย์ เราได้มีโอกาสคุ้นเคยกับคณะโคบาลสัตว์ของฮอลลีวู้ด การคบหาสมาคมครั้งนั้นช่วยให้เราได้งานทำในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ เราได้ฝึกสัตว์ให้ทำงานในวีดิทัศน์พันธสัญญาใหม่ ผลงานการผลิตอื่นๆ ของแอลดีเอส และภาพยนตร์เรื่องใหญ่มากกว่า 80 เรื่อง

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

เรารับบัพติศมาเป็นสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเมื่ออายุแปดขวบ จิงเจอร์ได้รับการเลี้ยงดูในเพลนซิตี้ ยูทาห์ และรอนเติบโตในออกเด็นเหนือ ยูทาห์ เราต่างมีบิดามารดาและครูผู้ประเสริฐซึ่งสอนหลักธรรมพระกิตติคุณแก่เราและช่วยเราเสริมสร้างประจักษ์พยานในความจริงของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย เรามาจากตระกูลที่เป็นผู้บุกเบิก บรรพชนของเรามีบทบาทสำคัญในการตั้งรกรากของศาสนจักรมอรมอนช่วงแรกๆ เราเพียรพยายามทำตามแบบอย่างพวกท่านมาตลอดชีวิต ครอบครัวเราเข้าใกล้บรรพชนผู้บุกเบิกของเรามากขึ้นเมื่อเรามีโอกาสทำงานภาพยนตร์ของศาสนจักร เรื่อง Legacy และ Joseph Smith: The Prophet of the Restoration ผู้บุกเบิกยุคแรกๆ มุ่งให้ความสำคัญต่อศรัทธา การทำงานหนัก ครอบครัว พระเยซูคริสต์ และพระผู้เป็นเจ้า บรรพชนผู้บุกเบิกของเราเสียสละมากมาย พวกท่านอดทนต่อการสูญเสียและทนทุกข์ในความยากลำบาก พวกท่านรักพระเยซูและพระเยซูทรงรักเราทุกคน พระองค์ทรงต้องการให้เรามีสุข การเป็นสมาชิกของศาสนจักรที่ยอดเยี่ยมแห่งนี้ทำให้เรามีความสุข!

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

เรามีประสบการณ์ส่งเสริมศรัทธาขณะถ่ายทำภาพยนตร์ ขี่ม้าแบบโรมัน สอน และเลี้ยงดูครอบครัวของเรา โอกาสเหล่านี้ทำให้เราเรียนรู้และเติบโต ขณะเรากำลังจัดเตรียมสัตว์เพื่อถ่ายทำวีดิทัศน์พระคัมภีร์ไบเบิล ประจักษ์พยานของเราเพิ่มพูนขึ้นพร้อมกับความเข้าใจว่าจะเป็นอย่างไรหากเราได้เห็นสิ่งที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงเคยเห็นมาแล้ว การดำเนินชีวิตด้วยศรัทธาคือการพยายามที่จะเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์มากขึ้น เราเชื่อว่าวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งที่จะช่วยผู้อื่นคือให้เวลาและพรสวรรค์ของเราอย่างไม่จำกัดและการนำโดยแบบอย่าง เราเชื่อในพลังการสวดอ้อนวอน เราสวดอ้อนวอนอย่างต่อเนื่องเพื่อครอบครัวและสัตว์ของเรา เพื่อดินฟ้าอากาศ และสิ่งใดก็ตามที่ส่งผลต่อชีวิตเราและชีวิตคนอื่น เมื่อคุณทำงานกับสัตว์ ไม่มีอะไรแน่นอน เพื่อจะทำสิ่งที่เราทำอยู่ เราต้องพึ่งพาประจักษ์พยานและศรัทธาของเราในพระเยซูคริสต์