mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
Максим (Maksim): มอรมอน.

สวัสดี ฉัน Максим (Maksim)

เกี่ยวกับฉัน

ผมเป็นคุณพ่อที่มีความสุขและเพื่อนผู้รู้คุณ ผมชอบช่วยผู้อื่นให้มีความสุข และผมรักชีวิต!

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

ผมเริ่มศึกษาพระคัมภีร์ไบเบิลและไปโบสถ์หลายแห่งตั้งแต่เรียนอยู่เกรดห้า (11 ปี) ตอนนั้นผมกำลังหิวโหยทางวิญญาณ เมื่ออายุได้ 17 ปี ผมพบกับผู้สอนศาสนาของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายและขอพระคัมภีร์มอรมอนจากพวกเขา หลังจากผมเริ่มอ่าน เริ่มไตร่ตรองถ้อยคำที่เขียนอยู่ในนั้น ผมจึงตัดสินใจทูลถามพระผู้เป็นเจ้าในการสวดอ้อนวอนและทูลถามพระองค์อย่างจริงใจเกี่ยวกับความจริงของศาสนจักรแห่งนี้ หลังจากนั้นหลายเดือนผมก็รับบัพติศมา ผมรักพระเจ้าด้วยสุดใจของผม ผมรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ไถ่ของผม ผมรู้ว่าพระองค์ทรงพระชนม์และทรงรักทุกคนที่เดินอยู่บนแผ่นดินโลกนี้!

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ผมเป็นพลเมืองที่แข็งขันในประเทศ ผมมีส่วนในโครงการเพื่อสังคมหลายโครงการ ผมมักจะจัดสัมมนาให้เด็กนักเรียน สอนพวกเขาว่าทุกคนสามารถมีอิทธิพลต่อการพัฒนาของประเทศด้วยการกระทำที่ดูเหมือนเล็กน้อย แต่เมื่อสะสมทวีขึ้นเรื่อยๆ จะส่งผลให้สถานการณ์ในสังคมเราดีขึ้น! นอกจากนี้ผมยังสอนเต้นบอลรูมฟรีสัปดาห์ละครั้งให้คนที่ปรารถนาจะเรียน สิ่งนี้ทำให้ผมกับคนรอบข้างมีความสุข