mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
Alin: alin, สาขาอุบล, เยาวชนหญิง, วิสุทธิชน, ไทย, ท้องถิ่นอุบล, มอรมอน.

สวัสดี ฉัน Alin

เกี่ยวกับฉัน

ฉันเป็นเยาวชนหญิง อายุ 16 ปี ขณะนี้เป็นนักเรียนเซมินารีและผู้นำเพลง ในเวลาว่างฉันชอบร้องเพลงและอ่านหนังสือ และที่สำคัญทำความเข้มแข็งของเยาวชนด้วย ฉันเคยนำเพลงให้กับปฐมวัยในการประชุมใหญ่ของท้องถิ่น

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

ฉันเข้าศาสนจักรนี้เพราะคุณพ่อ-คุณแม่ของฉันเป็นสมาชิกของศาสนจักรฯ ทำให้ฉันเป็นสมาชิกโดยกำเนิด แต่ถึงอย่างนั้น ฉันก็ได้รับการทดลองและการล่อลวงไม่แพ้วัยรุ่นที่ไม่ใช่สมาชิก อาจมากกว่าด้วยซ้ำ แต่ฉันก็มีวิธีที่ดีมากในการดำเนินชีวิตทุกวันนี้โดยการนำทางของศาสดาพยากรณ์ของเรา ที่สำคัญคือ หนังสือที่ชื่อว่าความเข้มแข็งของเยาวชน...

เรื่องราวส่วนตัว

โปรดอธิบายว่าการสวดอ้อนวอนมีบทบาทในชีวิตท่านอย่างไร

การสวดอ้อนวอนทำให้จิตใจของฉันอ่อนลง ขาดจากความโกรธ ความกลัว และความกังวลทุกๆอย่าง ทำให้ภาระที่มีถูกเทไปที่อื่น และทำให้ฉันรู้สึกสบายใจมา

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

การดำเนินชีวิตในศาสนจักรของฉันนั้นเรียบง่ายแต่มีมาตรฐาน เราจะรับใช้และช่วยเหลือกันด้วยความเต็มใจ รวมถึงการได้รับการเรียกในการทำความสะอาดโบสถ์ด้วย และในฐานะที่เป็นเยาวชนหญิง เราจะจัดกิจกรรมในการทำอาหารบ่อยๆเพื่อสร้างเสริมความเป็นกุลสตรีที่ดีในอนาคต