mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
ฝน: มอรมอน.

สวัสดี ฉัน ฝน

เกี่ยวกับฉัน

ฉันมีอาชีพค้าขายขนมไข่ และผักผลไม้ที่ปลูกเอง เป็นงานที่ทุกคนในครอบครัวช่วยกันทำได้ ฉันเป็นลูกสาวคนโต เรียนจบ ป.ตรีแล้ว มีความมุ่งหวังที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เกี่ยวกับอาหารโภชนบำบัดและการรักษาโรคด้วยพืชและสมุนไพรธรรมชาติ ฉันรักการรับใช้ทุกคนในครอบครัวและรักงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำในศาสนจักร ฉันรักการทำงานบ้านมากด้วยเช่นกันอีกทั้งฉันชอบที่จะใช้เวลาว่างที่จะรับใช้ผู้อื่นในการอ่านพระคัมภีร์มอรมอน อ่านการประชุมใหญ่ฯจากเลียโฮนาให้สมาชิกผู้สูงอายุฟัง ที่สำคัญฉันก็ให้เวลากับตนเองเพื่อพักผ่อนร่างกายโดยการนอนหลับให้เพียงพอและเสพสื่อดีๆต่อสมองและหัวใจ

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

เพราะฉันได้รับพระคำของพระผู้เป็นเจ้าที่ช่วยปลอบโยนจิตใจของฉัน ผ่านผู้สอนศาสนาที่แบ่งปันในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ และพระคำของพระผู้เป็นเจ้าในพระคัมภีร์มอรมอนที่ช่วยฉันให้รับคำตอบถึงคำถามที่สำคัญในชีวิตของฉัน ฉันเป็นใคร ฉันมาจากที่ไหน หลังจากชีวิตนี้ฉันจะไปที่ไหน และจะทำอะไรต่อไป ที่สำคัญฉันมีประจักษ์พยานและการยืนยันของอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของฉันอยู่ทุกๆวัน ว่าพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์เป็นความจริง และพระบิดาบนสวรรค์พอพระทัยที่ฉันเป็นสมาชิกในศาสนาจักรหรือเรียกฉันว่าเป็นมอรมอนนั่นเอง

เรื่องราวส่วนตัว

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยคุณอย่างไร

ช่วยฉันให้ได้รับการนำทางแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวัน ช่วยฉันให้รู้สึกถึงการปกป้องคุ้มครองให้ปลอดภัย เมื่อฉันรักษาพระบัญญัติ ช่วยฉันได้รับการปลอบโยน การเยียวรักษาทั้งร่างกายและจิตใจ ช่วยฉันได้รับประจักษ์พยานถึงพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ ช่วยฉันให้ก้าวหน้าและเติบโตด้วยพระคุณพระเมตตาอันละเอียดอ่อนของพระองค์ในทุกๆวัน ช่วยฉันเข้าใจถึงข้อพระคัมภีร์ หลักคำสอนที่ยาก ช่วยฉันในทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตนี้และในชีวิตที่จะมาถึง

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ฉันพยายามรักษาพันธสัญญาบัพติศมา โดยเข้าร่วมการประชุมศีลระลึก การสวดอ้อนวอน ศึกษาไตร่ตรองพระคัมภีร์มาตรฐานทั้ง 4เล่มเป็นประจำ รับใช้ รักษาพระบัญญัติ แสวงหาการกลับใจและปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นโดยใช้ศรัทธาในพระเยซูคริสต์อยู่เสมอ