mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
บ.อ้น ขอนแก่น: มอรมอน.

สวัสดี ฉัน บ.อ้น ขอนแก่น

เกี่ยวกับฉัน

จบก่อสร้าง และคอมพิวเตอร์มา ขณะนี้ทำงานเกี่ยวกับการขยายโครงข่าย Internet ครับ เป็นสมาชิกมาตั้งแต่ 14 ปี มีพี่ชายและแม่ที่เป็นสมาชิกด้วย ชอบหนังและเพลง และชอบที่จะพูดคุยและสนทนาเนื้อหาหลักธรรมในพระคัมภีร์ ยินดีที่จะพูดคุยกับทุกๆ คนครับ

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

เริ่มต้นจากการแนะนำของพี่ชายให้ผู้สอนศาสนาได้มาสอน แม้ว่าจะยังไม่รู้อะไรมาก แต่รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ดี แต่การที่จะเป็นสมาชิกที่แข้งขันนั้นจำต้องมีประจักษ์พยาน ผมรู้ว่าพระคัมภีร์มอนมอรเป็นหนังสือที่มีพลังมาก และหากเราทำตามจะเห็นถึงผลของมัน และเราจะรู้ว่าสิ่งนี้นั้นเป็นความจริง และสามารถที่จะช่วยทุกๆ คนได้เช่นเดียวกัน....

เรื่องราวส่วนตัว

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยคุณอย่างไร

ช่วยในการนำทาง ช่วยที่จะยืนยันให้มั่นใจ และช่วยให้ทำงานดีได้อย่างมีพลัง.... กาลาเทีย 5:22-23 5:22 ฝ่ายผลของพระวิญญาณนั้นคือ ความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข ความอดกลั้นใจ ความปรานี ความดี ความเชื่อ 5:23 ความสุภาพอ่อนน้อม การรู้จักบังคับตน เรื่องอย่างนี้ไม่มีพระราชบัญญัติห้ามไว้เลย

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

เริ่มต้นจากง่ายๆ สวดอ้อนวอน อ่านพระคัมภีร์ พยายามที่จะประยุกต์ใช้สิ่่งที่ได้เรียนรู้ การรับใช้จะช่วยให้ได้รู้จักกับพระเยซูคริสต์ได้เช่นเดียวกัน เพราะชีวิตของพระองค์นั้นสะท้อนถึงการรับใช้ นึกถึงว่าหากเป็นพระองค์จะทำยังไงเมื่อได้มาอยูในสถานการณ์เดียวกับเรา