mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน Al

  • Al & Lisa Burns
  • Al & Lisa Burns
  • Al & Lisa Burns
  • Al & Lisa Burns
  • Al & Lisa Burns
  • Al & Lisa Burns
  • Al & Lisa Burns
  • Al & Lisa Burns

เกี่ยวกับฉัน

ผมเติบโตในทางตอนเหนือของยูทาห์ ในครอบครัวที่มีสมาชิกแปดคน เมื่ออายุ 12 ปี ผมรอดจากการต่อสู้กับโรคมะเร็งที่เปลี่ยนชีวิตผม ต่อมาผมรับใช้งานเผยแผ่ให้ศาสนจักรแอลดีเอสในปารีส ประเทศฝรั่งเศสเป็นเวลาสองปี หลังจากกลับมา ผมแต่งงานกับสตรีในฝันของผม ลิซา ผู้ที่ยังคงเป็นสุดที่รักในชีวิตผมทุกวันนี้ เธออดทนมาหลายปีกับอาชีพของผมในฐานะคนจุดดอกไม้ไฟและนักศึกษาเป็นเวลา 10 ปี ตลอดช่วงเวลานั้น เรามีลูกสี่คนและบุตรบุญธรรมสองคน ใช้ชีวิตอยู่ทั่วประเทศอันยิ่งใหญ่นี้ และอยู่กับการผจญภัยตลอดชีวิต ตอนนี้เราอาศัยอยู่ในเมืองเล็กๆ ในเทกซัส ที่นี่ผมเป็นทันตแพทย์เด็กประจำท้องที่และภรรยาของผมเป็นเจ้าของสตูดิโอสอนเต้นและช่วยจัดการธุรกิจทันตกรรมของผม เรากำลังรับบุตรบุญธรรมคนที่เจ็ดและพยายามคิดว่าชีวิตเราจะยุ่งกว่านี้ได้อย่างไร ผมรักทีมฟุตบอลเนแบรสกา การตกปลา และดอกไม้ไฟ และการใช้เวลาอยู่กับครอบครัวและภรรยาของผม ผมไม่ดีพร้อม แต่กำลังพยายามดีพร้อมในทุกๆ ด้านที่ทำได้ พระเจ้าประทานพรแก่เราอย่างมากมาย

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผมเป็นมอรมอนเพราะผมมีความเชื่อมั่นอย่างลึกซึ้งว่าพระเยซูคริสต์คือพระผู้ช่วยให้รอดของผม โดยผ่านแบบอย่างและการเสียสละของพระองค์ ผมสามารถทำให้ชีวิตของผมและชีวิตของผู้อื่นดีขึ้นได้และทำให้ชีวิตผมเต็มไปด้วยความสุข แม้อยู่ท่ามกลางความเศร้าโศกอันใหญ่หลวงก็ตาม โดยผ่านสัญญาที่ผูกมัดและคำสอนที่พบในศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายทำให้ผมเข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้าและทางของพระองค์มากขึ้นและนำสัญญาแห่งความสุขที่ยิ่งใหญ่มาสู่ชีวิตผม ผมเป็นมอรมอนเพราะผมมีความเชื่อมั่นอันลึกซึ้งอีกด้วยว่าพระคัมภีร์มอรมอนคือพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า ผมอ่านพระคัมภีร์เล่มนี้หลายครั้งแล้วและรู้ว่าพระคัมภีร์เล่มนี้บรรจุพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ ผมยังรู้อีกด้วยว่าคนเหล่านั้นที่อ่านพระคัมภีร์เล่มนี้สามารถทูลถามพระผู้เป็นเจ้าด้วยศรัทธาให้ทรงแสดงคำตอบแก่พวกเขาดังที่ผมได้รับว่าเป็นความจริง ผมมีความเชื่อมั่นอย่างลึกซึ้งในโจเซฟ สมิธด้วยเช่นกัน ท่านคือผู้ที่ช่วยฟื้นฟูศาสนจักรที่แท้จริงของพระคริสต์และช่วยพระผู้เป็นเจ้านำพระคัมภีร์มอรมอนมาสู่เรา ผมมีความรู้สึกจากพระผู้เป็นเจ้าที่ยืนยันสิ่งนี้โดยปราศจากความสงสัยในจิตใจผม ผมรู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงทอดทิ้งเราให้พยายามและหาเส้นทางชีวิตด้วยตัวเราเอง ผมเชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงส่งศาสดาพยากรณ์มาเพื่อนำทางผู้คนของพระองค์ พระองค์ทรงทำเช่นนี้ในสมัยโบราณและทรงทำต่อไปในสมัยนี้ ผมรู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงเรียกชายคนหนึ่งให้รับใช้เป็นศาสดาพยากรณ์ของพระองค์ในสมัยปัจจุบัน นับจากโจเซฟ สมิธ มาจนถึงศาสดาพยากรณ์คนปัจจุบันของเรา โธมัส มอนสัน ผมไม่สงสัยเลยว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงนำศาสนจักรของพระองค์โดยผ่านศาสดาพยากรณ์และอัครสาวก ผมมีพยานลึกซึ้งและยั่งยืนต่อความจริงนี้ สุดท้าย ผมเป็นมอรมอนเพราะรูปแบบชีวิตที่สอนให้ผมดำเนินตามและสัญญาที่จะได้อยู่กับครอบครัวตลอดไป ไม่ใช่ในชีวิตนี้เท่านั้น โดยผ่านการดำเนินชีวิตตามพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า ในศาสนจักรแห่งนี้เท่านั้นที่สัญญาเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นจริง อำนาจที่จะผูกครอบครัวไว้ด้วยกันตลอดกาลมีอยู่ที่นี่และนำความสุขอันยิ่งใหญ่มาสู่ชีวิตผม ผมเป็นมอรมอนหลังจากประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตที่ผ่านมาบอกกับผมอย่างปฏิเสธไม่ได้ว่าผมอยู่ในสถานที่ที่ถูกต้อง พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับผมและทรงมีสิ่งดีๆ เตรียมไว้ให้หากผมดำเนินชีวิตตามรูปแบบที่พระองค์ทรงต้องการ

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ผมดำเนินชีวิตตามศรัทธาของผมในหลายๆ ด้าน ยกตัวอย่างเช่น พระคริสต์ทรงรักเด็กเล็กๆ และทรงแนะนำเราให้เป็นเหมือนพวกเขามากขึ้น ด้วยเหตุนี้ ผมจึงรายล้อมชีวิตตัวเองด้วยเด็กๆ โดยผ่านงานอาชีพและชีวิตที่บ้าน พวกเขาเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผม และผมได้รับพรอย่างมากในการใช้วันเวลาของผมไปกับการมองโลกผ่านดวงตาของพวกเขา ไม่ว่าในที่ทำงาน ที่ซึ่งผมเห็นเด็กนับร้อยคนต่อวัน หรือที่บ้านกับลูกเจ็ดคน ชีวิตผมเป็นสถานที่ที่มีความสุขมากขึ้นเมื่อล้อมรอบไปด้วยเด็กๆ ผมเข้าใจว่าเหตุใดพระคริสต์จึงทรงชอบให้เด็กๆ มาอยู่รอบๆ พระองค์ การอุทิศชีวิตให้กับการช่วยเหลือเด็กๆ ทำให้ชีวิตผมมีจุดประสงค์ที่แท้จริงมากยิ่งขึ้น ผมเป็นทันตแพทย์เด็ก ผมไม่รู้เรื่องบัญชีมากนัก แต่พระผู้เป็นเจ้ารับสั่งว่าพระองค์ทรงสามารถทำให้สิ่งอ่อนแอกลับเข้มแข็งได้ ในศาสนจักรประจำท้องที่ของผม ผมรับใช้เป็นพนักงานและผู้ทำบัญชีให้ที่โบสถ์ พระองค์ทรงช่วยผมและสอนผมให้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทุกการรับใช้ในศาสนจักรของเราทำโดยไม่มีค่าตอบแทน และการสละเวลาของผมถวายแด่พระผู้เป็นเจ้าและการเฝ้าดูพระองค์คอยช่วยเหลือผมนับเป็นพรอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ผมดำเนินชีวิตตามศรัทธาของผมโดยให้สิ่งที่ศาสนาสอนผมเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน ศาสนาของผมสอนให้ผมเป็นคนทำงานหนัก สอนให้ผมซื่อสัตย์ สอนผมว่าลูกๆ ของพระผู้เป็นเจ้าเท่าเทียมกันและควรได้รับการปฏิบัติแบบเดียวกัน สอนผมให้เรียนรู้อยู่เสมอ สอนผมให้พยายามและสร้างความแตกต่างในชีวิตของผู้คน สอนผมให้แบ่งปันสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าประทานแก่ผม สอนผมว่าคุณต้องพากเพียรดำเนินชีวิตที่ดีหากคุณต้องการมีความสุข ผมดำเนินชีวิตตามศรัทธาโดยพยายามทำสิ่งเดียวกับที่เราทุกคนกำลังพยายามทำให้สำเร็จ นั่นคือ ความสุข บางคนเลือกวิธีที่ผู้คนนิยมกันเพื่อความพึงพอใจระยะสั้น หรือเลือกเส้นทางง่ายๆ เพราะคำสัญญาว่าจะได้รับความตื่นเต้นหรือรางวัล คนอื่นๆ เลือกถนนสายที่ดูมีเหตุผลมากที่สุดและเป็นที่ยอมรับ อย่างไรก็ดี ผมดำเนินชีวิตตามศรัทธาของผมโดยพยายามเลือกทางที่พระผู้เป็นเจ้าทรงต้องการและรู้ว่าพระองค์ทรงต้องการให้ผมมีความสุขอย่างแท้จริง ด้วยเหตุนี้ ผมจึงยิ้มตลอดในแต่ละวัน เพราะผมรู้ว่าแผนของพระผู้เป็นเจ้ามีไว้เพื่อผม