mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน Monica

  • Monica Lin
  • Monica Lin
  • Monica Lin
  • Monica Lin
  • Monica Lin
  • Monica Lin
  • Monica Lin
  • Monica Lin

เกี่ยวกับฉัน

ดิฉันเป็นทันตแพทย์และรักการออกกำลังกายหลายอย่าง เช่น การบริหารร่างกาย การขี่จัุกรยานภูเขา และการเล่นกระดานโต้คลื่น บางครั้งดิฉันจะใช้เวลาฝึกคัดลายมืออักษรจีน ซึ่งเป็นศิลปะที่น่าทึ่งทั้งยังเป็นวัฒนธรรมเฉพาะของประเทศดิฉันและ่ช่วยเตือนให้รู้ว่าดิฉันมาจากไหน

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

ดิฉันเคยเป็นเด็กที่ไม่มั่นใจตนเองด้วยเหตุผลบางอย่าง ผู้สอนศาสนาพบดิฉันและเปิดโอกาสให้ตระหนักว่าที่แท้ดิฉันเป็นใครและมาจากไหนกันแน่ หลังจากนั้นดิฉันเริ่มต้นชีวิตใหม่และเผชิญหน้ากับวันเก่าๆ ด้วยเจตคติที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิง ยิ่งกว่านั้น ดิฉันยังตระหนักว่าเป้าหมายของชีวิตคืออะไร ต้องการเป็นคนแบบไหนและต้องการนำตนเองไปสู่ชีวิตแบบใด แม้บางช่วงเวลาดิฉันยังคงตกอยู่ในความลำบาก ดิฉันก็รู้ว่าจะพึ่งพาสิ่งใดและจะไปที่ใดได้ นอกจากนี้ ดิฉันไม่กลัวการอยู่คนเดียวมากเหมือนแต่ก่อนแล้ว ดิฉันรู้ว่าเราแต่ละคนเป็นลูกผู้ล้ำค่าของพระผู้เป็นเจ้าและว่าเรามีลักษณะเฉพาะตัวอย่างไร ดิฉันรู้ว่าพระองค์ทรงรักเราทุกคน ดิฉันเชื่อมั่นด้วยว่าดิฉันต้องการทำตามพระองค์เพื่อทำให้ตนเองเป็นบุคคลที่ดีขึ้นและมีความสุขมากขึ้นทุกวัน

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ขณะนี้ดิฉันสอนเยาวชนในศาสนจักรของเรา ดิฉันพยายามสุดความสามารถที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พวกเขา อย่างไรก็ตาม ดิฉันไม่ดีพร้อม บางครั้งจำเป็นต้องให้พวกเขาเตือนดิฉันให้เลือกสิ่งถูก เราแบ่งปันสิ่งต่างๆ กัน ช่วยเหลือกัน และเสริมสร้างศรัทธาของเราแก่กัน นอกจากนี้เรายังสวดอ้อนวอนด้วยกันเพื่อคนขัดสนหรือคนที่กำลังลำบาก ดิฉันพยายามเป็นเพื่อนที่ดีของผู้อื่นและเรียนรู้วิธีที่จะปฏิบัติต่อคนเหล่านั้นในวิธีที่เหมาะสม ดิฉันรักษาสัญญาและพยายามสุดความสามารถที่จะเป็นคนซื่อสัตย์