mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน Alexis

  • Alexis Defranchi
  • Alexis Defranchi
  • Alexis Defranchi
  • Alexis Defranchi
  • Alexis Defranchi
  • Alexis Defranchi

เกี่ยวกับฉัน

ผมเป็นศิลปินคลาสสิก! ผมศึกษาเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมเมื่ออยู่มัธยมปลาย และศึกษาที่มหาวิทยาลัยสองปีเกี่ยวกับด้านนี้ในบางวิชาที่ยอดเยี่ยมและครอบคลุมเนื้อหา ผมได้รับปริญญาโททางด้านการเป่าฟลูต และอาชีพเต็มเวลาของผมคือโอเปราในตำแหน่งนักร้องเทเนอร์ลีริโคสปินโต ซึ่งหมายถึง มีเสียงใหญ่และสูง ผมร้องเดี่ยวในโรงละครโอเปราหลายแห่งที่ยุโรปและอเมริกา ผมชอบโบราณคดีและประวัติศาสตร์มาก ผมเคยร่วมเสวนาเรื่องม้วนหนังสือจากทะเลตายและนักประพันธ์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งศตวรรษที่ 18 และ 19

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

คุณพ่อคุณแม่ผมเข้าร่วมศาสนจักรเมื่อผมยังเป็นทารก เราไม่รับบัพติศมาจนกว่าจะอายุ 8 ขวบและรับก็ต่อเมื่อเรามีความปรารถนาและสัมผัสได้ถึงประจักษ์พยานในความจริงที่ผู้สอนศาสนาสอนเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้า พระผู้ช่วยให้รอดของเราพระเยซู และการฟื้นฟูศาสนจักรของพระผู้ช่วยให้รอดในยุคสุดท้ายนี้เท่านั้น เป็นโปรแกรมที่ดีทีเดียวสำหรับเด็กชายวัย 8 ขวบ และในหัวใจเด็กธรรมดา ๆ อย่างผม ผมทราบว่านี่คือความจริง ถึงแม้ว่าผมจะไม่เข้าใจทุกอย่างก็ตาม แต่ผมรู้สึกถึงความจริงเมื่อผู้สอนศาสนานำวิญญาณที่สวยงามเข้ามาในบ้านของเรา และเมื่อครอบครัวเราไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ นี่คือสถานที่ซึ่งผมและทุกคนควรจะอยู่! พี่น้องทั้งสี่คนของผมเดินตามทางนั้นและทุกคนต่างมีประจักษ์พยานของตนเอง เมื่อผมโตขึ้นประสบการณ์และความรู้ของผมเพิ่มขึ้น ผมรู้ด้วยสุดจิตสุดใจของผมว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนม์ พระเยซูคือพระคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเรา พระองค์ฟื้นคืนพระชนม์และทรงมีรัศมีภาพ พระองค์จะเสด็จมาอีก โอ้ ขอให้เราทุกคนเตรียมพร้อมและปีติยินดีเมื่อพระองค์เสด็จมา ผมรู้ว่าศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายคือศาสนจักรของพระองค์ ผมรู้ว่าพระคัมภีร์มอรมอนเช่นเดียวกับพระคัมภีร์ไบเบิลคือพระวจนะของพระองค์ ผมชอบดื่มด่ำพระวจนะของพระองค์ ชอบอ่าน ไตร่ตรอง รู้สึกถึงความช่วยเหลือและพลังที่พระคัมภีร์มอบให้ผมในโลกแห่งความทุกข์ทนนี้ ท้ายที่สุดผมรู้และมีประสบการณ์ของการดลใจ พลังทางวิญญาณอันนอบน้อม ความเมตตาและความรักจากผู้นำทุกคนที่พระเจ้าทรงเรียกในศาสนจักรของพระองค์ นับจากอธิการไปจนถึงศาสดาพยากรณ์เลยทีเดียว!

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ผมเป็นหัวหน้าเผยแผ่วอร์ด ได้รับเรียกในวอร์ดให้ช่วยสมาชิกและผู้สอนศาสนาเต็มเวลานำพระกิตติคุณที่สวยงามมาสู่โลก ไม่มีปีติใดยิ่งใหญ่กว่าการรับใช้ในพันธกิจเช่นนั้น มีจิตวิญญาณมากมายที่หิวโหยเพราะขาดความรัก ความจริง การนำทาง คำแนะนำ และรากฐานที่มั่นคงสำหรับชีวิตและครอบครัว เพราะรู้ว่าจะพบความจริงได้ที่ไหน ผมจึงรู้สึกดีมากเมื่อเห็นพระวจนะของพระเจ้าซึ่งเป็นขนมปังและน้ำแห่งชีวิตนิรันดร์คอยหล่อเลี้ยงและเปลี่ยนแปลงพวกเขาจนทิ้งชีวิตเดิมและกลายมาเป็นคนใหม่ ด้วยเหตุนี้ ผมจึงไปกับผู้สอนศาสนาทุกสัปดาห์เพื่อแบ่งปันพระกิตติคุณของพระคริสต์ พร้อมทั้งช่วยสมาชิกให้ทำเช่นเดียวกันและแบ่งปันพระกิตติคุณกับเพื่อนๆ