mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน Rob

  • Rob Buchert
  • Rob Buchert
  • Rob Buchert
  • Rob Buchert
  • Rob Buchert
  • Rob Buchert
  • Rob Buchert
  • Rob Buchert

เกี่ยวกับฉัน

ผมเป็นสามี เป็นลูกชาย เป็นพี่ชายและหวังจะได้เป็นพ่อสักวันหนึ่ง โดยอาชีพแล้วผมเป็นศิลปิน เป็นคนทำกระดาษ เป็นคนออกแบบหนังสือและคนจัดพิมพ์แบบเล็ตเตอร์เพรส โดยงานอดิเรกผมเป็นนักบันทึก (เหมือนนักถ่ายภาพ—แต่มีไมโครโฟน) เป็นศิลปินเสียง/นักดนตรีขั้นทดลองและนักเขียน ผมเป็นครูนอกเวลาที่บีวายยูและสอนวิชาการพิมพ์ ผมเกิดที่รัฐคอนเนตทิคัต เติบโตในเมืองโทรอนโตและตอนนี้อาศัยอยู่ในรัฐยูทาห์ ผมรักการเดินเขา ออกเดินทางท่องเที่ยว ท่องเที่ยวด้วยเรือแคนู เล่นเรือใบ ชอบขนมอบอร่อย ๆ และอาหารตะวันออกกลาง ผมไม่ถนัดงานทำสวนนักแต่ผมก็ยังจัดการทำให้สนามหญ้าของผมเป็นสีเขียวได้อยู่ในปีนี้ ผมขับรถเยอรมันโบราณและรถจักรยาน

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

ปีติ—คำสั้น ๆ สำหรับแนวคิดที่ยิ่งใหญ่ ผมเป็นมอรมอนเพราะปีติที่มาสู่ผมโดยผ่านการปฏิบัติตามสิ่งที่ศาสนจักรสอน ปีติเป็นมากกว่าความพึงพอใจและความสุข แต่เป็นสภาพของความผาสุกภายในโดยไม่คำนึงถึงความยากลำบาก ภัยพิบัติ และความเจ็บปวดของชีวิต การได้รู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงมีอยู่จริง ทรงเอาใจใส่ผมและสิ่งที่ผมใส่ใจ และเต็มพระทัยที่จะนำทางผม—นี่เป็นความมั่นใจและความแน่นอนระดับหนึ่งที่เป็นรากฐานของความคิดและความรู้สึกทุกระดับ

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ทุก ๆ วันผมจะใช้เวลาบางส่วนไปกับการสวดอ้อนวอนและศึกษา—ไตร่ตรอง—หาวิธีที่ผมจะเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้น ความคิดและการประพฤติของผมแง่ใดที่ต้องเปลี่ยนแปลง ผมต้องทำอะไรบ้างเพื่อปรับปรุงตัวเอง ผมพิจารณาแบบอย่างของผู้คนที่อยู่รอบข้าง สังเกตจากพระคัมภีร์และจากการอ่านหนังสื่ออื่น ๆ และพยายามเข้าใจว่าผมจะไวต่อเสียงพระวิญญาณที่สงบเงียบเมื่อพระผู้เป็นเจ้าทรงสนทนากับผมได้อย่างไร นอกจากนี้ผมใช้เวลาในแต่ละวันศึกษาและสวดอ้อนวอนกับภรรยาของผม ซึ่งไม่ต้องใช้เวลานาน—โดยปกติคือ 10 หรือ 15 นาที ผมพยายามจะเป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัวของผม—ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องและหลาน ๆ และผมพยายามเป็นเพื่อนบ้านที่ดี เราอาศัยอยู่ในเขตที่มีความหลากหลายด้านเชื้อชาติ ความเชื่อ และรายได้ ที่นี่คือรัฐยูทาห์ ดังนั้นผมจะไม่ขาดเพื่อนบ้านมีความเชื่อและค่านิยมเดียวกับผม แต่เราไม่ได้เป็นมอรมอนกันทุกคน ผมคงจะพลาดมิตรภาพและแบบอย่างอันงดงามมากมายหากผมใช้เวลากับผู้ที่มีความเชื่อเดียวกันกับผมเท่านั้น ในกลุ่มสมาชิกประจำท้องที่ ผมมีความรับผิดชอบที่จะเยี่ยมครอบครัวอื่นอีกสี่ครอบครัวเป็นประจำ ในศาสนจักรของเราการเยี่ยมเช่นนี้เป็นที่รู้จักกันในคำว่า “การสอนประจำบ้าน” ซึ่งตั้งขึ้นมาเพื่อจัดหาวิธีตอบสนองความต้องการทางกาย ทางอารมณ์ และทางวิญญาณแก่สมาชิกศาสนจักร หากสมาชิกคนใดในครอบครัวที่ผมดูแลประสบปัญหา พวกเขาสามารถโทรศัพท์มาขอความช่วยเหลือจากผมได้ หากความต้องการของเขาเกินความสามารถของผมที่จะช่วย ผมจะแจ้งให้ผู้นำทางศาสนาทราบถึงสถานการณ์นั้น ๆ และจากนั้นแหล่งช่วยใหญ่ขึ้นจากที่โบสถ์จะได้รับเรียกให้ออกมาช่วยเหลือ นอกจากนี้ผมยังมีความรับผิดชอบต้องทำงานกับชายท่านอื่นอีก 11 คนจากเขตรอบ ๆ เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและผู้ช่วยให้แก่ผู้นำระดับท้องที่ท่านอื่น ๆ กลุ่มนี้เรียกว่า ‘สภาสูง’ ผมจึงได้ชื่อว่าเป็น ‘สมาชิกสภาสูง’ ผมแสวงหาความเข้าใจเกี่ยวกับโลกให้มากขึ้นอยู่เสมอ หนึ่งในหลักธรรมสำคัญของศาสนาแอลดีเอสมีสรุปไว้ในประโยคที่ว่า “รัศมีภาพของพระผู้เป็นเจ้าคือความรู้แจ้ง” การเติบโตในความรู้แจ้ง ในความเข้าใจเกือบทุกเรื่องเป็นสิ่งที่ดีและศักดิ์สิทธิ์ หลักแห่งความเชื่อข้อหนึ่งของแอลดีเอสกล่าวว่า “หาก​มี​สิ่ง​ใด​ที่​เป็นคุณธรรม, งดงาม, หรือ​กล่าวขวัญ​กัน​ว่า​ดี หรือ​ควร​ค่า​แก่​การ​สรรเสริญ, เรา​แสวง​หา​สิ่ง​เหล่า​นี้.” ผมดำเนินชีวิตตามความเชื่อของผมโดยแสวงหาการศึกษาและความเข้าใจให้มากขึ้นอยู่เสมอ