mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน Ling Wai-yee (Linda)

  • Linda Ling
  • Linda Ling
  • Linda Ling
  • Linda Ling
  • Linda Ling
  • Linda Ling
  • Linda Ling
  • Linda Ling

เกี่ยวกับฉัน

ดิฉันเป็นสุภาพสตรีผู้มองโลกในแง่ดี มีความสุขกับชีวิตแม้มีความยากลำบาก โดยที่เป็นยอดคุณแม่ซึ่งต้องรักษาบทบาทของมารดาไว้ให้ได้ิ ทั้งตัองรับผิดชอบงานอาชีพ การรับใช้ศาสนจักร และความเจริญก้าวหน้าส่วนตัวในโลกที่มีการแข่งขันสูง ดิฉันจึงเหน็ดเหนือยกับการรักษาดุลยภาพ แต่บางสิ่งในจิตใจดิฉันค้ำจุนความมุ่งมั่นนี้ให้ดำเนินต่อไป ดิฉันรักดนตรี การเต้นรำ ศิลปะ การคิด การเดินเขา และการเดินทางทั่วโลก นอกจากนี้ดิฉันยังชอบพบปะผู้คนที่มีวิถีชีวิตต่างๆ เพื่อเรียนรู้ว่าพวกเขามีประสบการณ์ ความฝัน และความหวังอย่างไร ซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนความเข้มแข็งทางวิญญาณและปรับมุมมองของดิฉันให้หลากหลายขึ้น ดิฉันเชื่อว่าความรัก และความเมตตากรุณาจะยกระดับจิตใจผู้คนและทำให้โลกนี้ดีขึ้นได้ ขอเพียงพวกเขาเปิดใจและความคิดเพื่อการเปลี่ยนแปลง ดิฉันปรารถนาที่จะมีส่วนในการขับเคลื่อนโลกนี้ต่อไปและสนับสนุนคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ให้เป็นผู้นำในการดำเนินชีวิตที่ดีด้วยความมั่นใจและให้เกียรติตนเอง

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

เหตุใดดิฉันจึงเป็นมอรมอน หลายปีที่ผ่านมาดิฉันถามตนเองหลายครั้ง ดิฉันเริ่มรู้จักกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่น ในช่วงเวลานั้น ดิฉันสนใจเรื่องศาสนาและประทับใจกับผู้สอนศาสนาที่ขยันทำงาน เสียสละเวลา เงินทอง การศึกษา หรืออาชีพการงานเพื่อเดินทางไกลจากบ้านเกิดเมืองนอนมายังต่างแดนเพื่อเรียนรู้ภาษาใหม่และสั่งสอนพระกิตติคุณ โดยการกระตุ้นเตือนของผู้สอนศาสนา ดิฉันศึกษาพระคัมภีร์ สวดอ้อนวอน และเข้าการประชุมของศาสนจักรเพื่อค้นหาประจักษ์พยานให้ตนเอง เนื่องจากคุณพ่อคุณแม่ต่อต้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมศาสนจักรของดิฉันอย่างมาก ดิฉันจึงต้องรอถึงสามปีจึงรับบัพติศมาและมีประจักษ์พยานของตนเอง หลังบัพติศมาดิฉันได้ยินสุรเสียงสงบแผ่วเบาบอกดิฉันครั้งแล้วครั้งเล่า ให้รักษาพระบัญญัติ และดิฉันรู้สึกอบอุ่นในใจอย่างยิ่ง ดิฉันรู้ทันทีว่าพระวิญญาณสถิตกับดิฉันและจะทรงนำทางดิฉัน แม้ทุกวันนี้ ความทรงจำนั้นยังรู้สึกเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นและความรู้สึกอบอุ่นนั้นยังไม่จางหายไป เมื่อเวลาผ่านไป ดิฉันผ่านการทดลองมากมายเพื่อจะรักษาศรั่ทธาและอัตลักษณ์ในฐานะมอรมอนไว้ในหลายช่วงชีวิต อาชีพการงาน และสภาพสังคม แม้เคยเป็นผู้สอนศาสนา การล่อลวงก็ยังโหมกระหน่ำในทางเดินชีวิตที่ยาวไกล ซึ่งดิฉันจำต้องตื่นตัวเต็มที่อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้พ้นกับดักทางโลก เมื่อกลางวันผ่านไปและความมืดกรายมา และเมื่อต้องต่อสู้กับการล่อลวงและความยากลำบากอยู่คนเดียว ดิฉันถามตนเองว่าเป็นมอรมอนทำไม ทำไมไม่นับถือศาสนาอื่นหรือเป็นคนทั่วไปที่มีชีวิตง่ายๆ โดยไม่ต้องมีคำมั่นสัญญามากมายอะเไร แต่เสียงสงบแผ่วเบาปลอบโยนดิฉันและให้ความมั่นใจแก่ดิฉันว่าดิฉันเลือกถูกแล้ว เมื่อดิฉันมีสันติและปีติในพระกิตติคุณ ดิฉันตระหนักว่าพระบัญญัติเป็นโล่ห์ปกป้องดิฉันจากสิ่งผิดและความชั่วร้ายและทำให้รู้สึกอิสระที่จะเป็นตัวของตัวเองโดยไม่กลัว อันเป็นผลมาจากการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ ดิฉันภูมิใจและมีความสุขที่เป็นมอรมอนเพราะพระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนม์ ศาสนจักรนี้จริง พระคัมภีร์มอรมอนเป็นพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า และสิ่งเหล่านี้มีคุณค่ายิ่งต่อดิฉัน

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

การดำเนินชีวิตในศรัทธาและการอดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่เป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างมากเพราะต้องการวินัยในตนเองที่เข้มงวด ความอดทน ศรัทธา และปัญญาเพื่อรักษาความเชื่อไว้ ดิฉันเป็นสมาชิกมาเกือบ 40 ปี และเมื่อมองย้อนไปเพื่อดูว่าดิฉันดำเนินชีวิตตามศรัทธามาได้อย่างไร ดิฉันสรุปประสบการณ์นั้นได้ 3 ประการ ประการแรก อยู่ใกล้พระเจ้า เมื่อเราถูกครอบงำด้วยเรื่องทางโลกแช่นการทำมาหาเลี้ยงชีพ การดูแลสมาชิกในครอบครัว การบรรลุข้อผูกพันทางสังคม และการทำให้ข้อกำหนดงานอาชีพสมบูรณ์ ย่อมเป็นการง่ายที่เราจะหลงทางและค่อยๆ ห่างหายไปจากโบสถ์เพราะเราทุกคนต่างเป็นมนุษย์ที่มีความอ่อนแอของตนเอง เพื่อคงความผาสุกทางวิญญาณ ดิฉันสื่อสารกับพระผู้เป็นเจ้าอยู่เสมอโดยสวดอ้อนวอนและศึกษาพระคัมภีร์รวมถึงการรับใช้ศาสนจักรและการนมัสการในพระวิหารด้วยเพื่อแนบสนิทกับพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เพื่อดิฉันจะรักษาสัมพันธภาพที่ใกล้ชิดกับพระผู้เป็นเจ้าไว้ได้ ประการที่สอง การรับใช้เพื่อนพี่น้องในศาสนจักรและชุมชน การรับใช้ช่วยให้ดิฉันไม่เห็นแก่ตัวและคิดถึงความต้องการของผู้อื่นมากขึ้น ดิฉันไปเยี่ยมคนยากจนและคนขัดสน แบ่งปันประจักษ์พยาน สอนพระกิตติคุณ และจัดโปรแกรมสำหรับเด็ก เยาวชน และสตรี ไม่นานมานี้ดิฉันได้มีส่วนร่วมในงานบำเพ็ญประโยชน์ซึ่่งจัดโครงการพึ่งพาตนเองเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่คุณแม่ตัวคนเดียวรายได้ต่ำและครอบคร้วด้อยโอกาสในประเทศจีน การรับใช้เหล่านี้ทำให้การมองภาพชีวิตของดิฉันกว้างขวางขึ้นและเสริมสร้างศรัทธาให้แข็งแกร่ง ดิฉันเข้าใจความรักของพระผู้เป็นเจ้าที่มีต่อลูกๆ ของพระองค์บนโลกนี้มากขึ้น ประการสุดท้าย การสำรวจตนเอง การสำรวจตนเองเสริมสร้างศรัทธา เมื่อดิฉันสามารถสำรวจตนเอง ดิฉันรู้จุดแข็ง และจุดอ่อนของตนเองเพื่อใช้ในการพัฒนาและเป็นชาวคริสต์ที่ดีขึ้น ความปรารถนาที่จะเป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้าแรงกล้าขึ้น เป็นแรงจูงใจที่ทรงพลังในการดำเนินชีวิตด้วยศรัทธาสำหรับอดีตและในอนาคต แม้โดยข้อเท็จจริงดิฉันไม่ได้ดีพร้อม แต่ศรัทธาทำให้เกิดความหวังที่จะพยายามมุ่งสู่่ความล้ำเลิศและเชื่อว่าจะทำได้ดีขึ้นหากพยายามต่อไปโดยไม่หยุดยั้ง