mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน LEILA MARTINS

  • Leila Martins
  • Leila Martins
  • Leila Martins
  • Leila Martins
  • Leila Martins
  • Leila Martins

เกี่ยวกับฉัน

ดิฉันแต่งงานได้ 16 ปีแล้วและมีลูกสองคน ดิฉันเป็นครูสอนเต้นและอาจารย์ปริญญาโทวิชาพลศึกษาด้านการเต้น ซึ่งดิฉันทำมาตั้งแต่ยังเด็ก ความสำเร็จส่วนตัวอย่างหนึ่งของดิฉันคือการสอนเต้นแจ๊สให้แก่ชุมชนในเมืองที่ดิฉันอาศัยอยู่ มีนักเรียนประมาณ 120 คนทั้งเด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ นอกจากนี้ดิฉันยังเป็นครูพื้นฐานการสอน ซึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ดิฉันรัก ดิฉันรักครอบครัว และรู้ว่านั่นคือเหตุผลที่ดิฉันมีชีวิตอยู่และมีความสุข!

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

ดิฉันถามตนเองว่า “ดิฉันกำลังจะไปไหน ทำไมมาอยู่บนโลกนี้ และมีชีวิตหลังความตายหรือไม่” ซึ่งอาจเป็นคำถามของคุณเช่นกัน เมื่อดิฉันรู้จักกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย คำถามเหล่านั้นได้รับคำตอบที่ชัดเจน และดิฉันเชื่อ ไม่ใช่เพราะเพียงมีใครมาบอกว่าเป็นอย่างนั้น แต่เพราะดิฉันทูลถามพระ บิดานิรันดร์ ดิฉันคุกเข่าสวดอ้อนวอน และได้รับการยืนยันที่สัมผัสส่วนลึกของจิตใจและทำให้ทรวงอกของดิฉันเผาไหม้ ดิฉันเชื่อว่าพระคัมภีร์มอรมอนเป็นพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า ดิฉันเชื่อในความเป็นนิรันดร์ของครอบครัว และดิฉันรู้โดยปราศจากความเคลือบแคลงว่าดิฉันเป็นสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์ ดิฉันสำนึกคุณที่ได้เลี้ยงดูลูกๆ ในวิถีทางที่ถูกต้อง

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ดิฉันเป็นสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายมาประมาณ 18 ปี และสอนชั้นเรียนใน ศาสนจักรมาตลอด โดยสอนทั้งเด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ ดิฉันทำสิ่งนี้เสมอมาด้วยความรักและความภาคภูมิใจ ดิฉันมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในกิจกรรมด้านวัฒนธรรมของศาสนจักร เช่น การแสดงละครและการเต้น ดิฉันเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสตรี (ผู้เยี่ยมสอน) ที่ไปเยี่ยมสมาชิกศาสนจักรอย่างน้อยเดือนละครั้ง ซึ่งจากการเยี่ยมดังกล่าวเราได้ช่วยเหลือผู้อื่นในฐานะสมาชิกและในฐานะสตรี ดิฉันรักพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ ดิฉันรักพระผู้ช่วยให้รอด และมีประจักษ์พยานที่ยิ่งใหญ่ในความจริงของศาสนจักรแห่งนี้และในแผนแห่งความรอด ดิฉันมีความสุขเพราะการเป็นมอรมอนคือการที่เราสามารถเอาชนะความยากลำบากและมีความสุขอยู่ในโลกนี้ ดิฉันมาแผ่นดินโลกเพื่อสิ่งนี้!!!