mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน Kaiping.我是凱平.

  • Mao KaiPing
  • Mao KaiPing
  • Mao KaiPing
  • Mao KaiPing
  • Mao KaiPing
  • Mao KaiPing
  • Mao KaiPing
  • Mao KaiPing

เกี่ยวกับฉัน

ผมเป็นพ่อและสามี ผมมีภรรยาที่น่ารักและลูกที่ยอดเยี่ยมสองคนทุกคนมีประจักษ์พยานที่เข็มแข็งในพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ ผมเคยทำงานในโรงงานรถยนต์นาน 28 ปี ตอนนี้ผมทำงานเป็นมัคคุเทศก์นำผู้คนจากจีนแผ่นดินใหญ่ท่องเที่ยวไต้หวัน เมื่อผมสนทนาเรื่องศาสนาต่างๆ ในไต้หวัน ผู้คนส่วนใหญ่ไม่สนใจ นั่นทำให้ผมซาบซึ้งในการเป็นมอรมอน เพราะผมรู้คุณค่าและความจริงของพระกิตติคุณนี้ ผมเป็นอาสาสมัครที่ไต้หวันฮิสทอริกา พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งชาติไต้หวันด้วย ทุกครั้งที่อธิบายให้คนอื่นฟังเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ 400 ปีของไต้หวัน ผมรักไต้หวันมากขึ้น

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

คุณย่าของผมเกิดในสมัยราชวงศ์ชิง และเป็นชาวคริสต์ที่ซื่อสัตย์็ เธออ่านพระคัมภีร์ไบเบิลทุกวัน และสวดอ้อนวอนให้ลูกหลานได้รับการปกป้องและได้รับสันติสุขจากพระผู้เป็นเจ้า ในที่สุด คุณพ่อผมย้ายมาไต้หวัน วันหนึ่งในเดือนสิงหาคม เมื่อผมอายุ 17 ปี ผมอยู่บ้านกับน้องชาย ผมมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นผู้สอนศาสนาสองไปตามบ้านบนถนนของเรา ทันใดนั้นผมเกิดความรู้สึกอบอุ่นในใจ และรีบออกไปสนทนากับพวกเขา อีก 2 เดือนต่อมาผมก็รับบัพติศมา ผมรู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงตอบคำสวดอ้อนวอนของคุณย่า เพราะผมพบสันติสุขและปีติในพระกิตติคุณนี้

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ผมเชื่อว่าการรับใช้เป็นส่วนสำคัญที่สุดของการดำเนินชีวิตตามความเชื่อของผม ผมพบว่าการรับใช้ผู้ื่อื่นนำพรมาสู่ชีวิตตนเอง ตัวอย่างเช่น เมื่อยังหนุ่ม ครั้งหนึ่งผมจัดกิจกรรมสำหรับสมาชิกโสดทุกคนในโบสถ์ของเราที่ไต้หวัน และในที่สุดก็พบกับภรรยาของผมเองที่กิจกรรมนั้น โดยประสบการณ์นี้ ผมเรียนรู้ว่าการรับใช้ผู้อื่นเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการดำเนินชีวิตตามความเชื่อของคนนั้น ดังที่กล่าวไว้ในพระคัมภีร์มอรมอนว่า "เมื่อท่านอยู่ในการรับใช้เพื่อนมนุษย์ของท่าน ท่านก็อยู่ในการรับใช้พระผู้เป็นเจ้าของท่านนั่นเอง."