mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน Jeremy

  • Jeremy Dick
  • Jeremy Dick
  • Jeremy Dick
  • Jeremy Dick
  • Jeremy Dick
  • Jeremy Dick
  • Jeremy Dick
  • Jeremy Dick

เกี่ยวกับฉัน

ผมทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตั้งแต่อายุ 13 ปี และรู้อย่างชัดเจนตั้งแต่อายุยังน้อยเช่นนั้นถึงสิ่งที่ผมอยากทำในชีวิต ถึงแม้ว่าอุปกรณ์ต่างๆ จะพัฒนาขึ้นในแทบทุกด้านที่เป็นไปได้ แต่หลักการของซอฟต์แวร์ไม่ได้เปลี่ยนไปมากนักในระยะ 45 ปีที่ผ่านมา ผมเล่นดนตรีมานานกว่านั้น ทั้งเปียโน เชลโล และอักคอร์เดียน และนับตั้งแต่สื่อดิจิทัลกำเนิดขึ้นมา ผมก็เริ่มรักการถ่ายภาพ ผมกับภรรยาเลี้ยงดูลูกๆ 5 คน และดูเหมือนว่าเราได้สร้างบางคนให้เป็นวิศวกร เป็นศิลปิน และพยาบาลอีกหนึ่งคนด้วย! ด้วยความที่สามคนแต่งงานแล้ว ปัจจุบันเราจึงมีหลาน 2 คน ครอบครัวหลายรุ่นที่กำลังเติบโตของเรานำความปีติยินดีมหาศาลมาสู่เรา ผมเคยพาครอบครัวไปอยู่ประเทศฝรั่งเศสหลายปี สมาชิกในครอบครัวส่วนใหญ่พูดภาษาฝรั่งเศสได้ และต่อมาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศอื่นๆ ที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

ผมพบกับผู้สอนศาสนามอรมอนที่ลอนดอนสมัยเป็นนักเรียน ผมเรียนรู้เกี่ยวกับความเชื่อของพวกเขาและมีประสบการณ์ส่วนตัวทางวิญญาณต่อเนื่องหลายครั้งที่ช่วยให้ผมเข้าใจว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นมากกว่าครูผู้ยิ่งใหญ่ แต่พระองค์ทรงกระทำสิ่งที่น่าพิศวงจริงๆ เพื่อผม นั่นทำให้การมีศรัทธา ความหวัง และความรักคุ้มค่ากับความพยายามในชีวิตนี้ ผมได้สัมผัสถึงความรักที่พระผู้เป็นเจ้าทรงมีต่อผมผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ หลังจากพิจารณาอย่างรอบคอบอยู่หลายเดือน ผมจึงคิดได้ว่าผมรักคนเหล่านี้ รักในความเปิดเผยและค่านิยมเรื่องครอบครัวอันน่าทึ่งของพวกเขา ผมต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งเหล่านั้นและผมก็ได้เป็นตั้งแต่นั้นมา ผมแต่งงานกับสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย และเลี้ยงดูลูกๆ ให้มีศรัทธาเดียวกันในพระเยซูคริสต์

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ผมพยายามปรับตัวเองทุกวันให้สอดคล้องกับพระวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้าโดยอ่านพระคัมภีร์ที่ได้รับการดลใจและสวดอ้อนวอน การปฏิบัติเช่นนี้นำมาซึ่งความตื่นตัวทางวิญญาณที่ช่วยให้ผมมองออกนอกตัวเองและโลกคอมพิวเตอร์เล็กๆ ที่ผมทำอยู่เป็นนิตย์ ชีวิตในศาสนจักรมอบโอกาสมากมายให้ผมได้ช่วยเหลือและรับใช้ผู้อื่น และช่วยให้ผมมองเห็นปัญหาเล็กๆ ของตนเองตามความเป็นจริงอยู่เสมอเช่นกัน ผมชอบช่วยคนอื่นให้ค้นพบทางออกสำหรับปัญหาต่างๆ ผ่านความช่วยเหลือตามความเหมาะสมและการประยุกต์ใช้ศรัทธาในพระเยซูคริสต์ควบคู่กันไป พระองค์ทรงทำให้การเปลี่ยนแปลงของเราเป็นไปได้และคุ้มค่า เนื่องจากผมดำรงฐานะปุโรหิตดังเช่นสมาชิกชายส่วนมากในศาสนจักร ผมจึงเป็นผู้ดูแลรับใช้ครอบครัวของผมเองได้ และสิ่งนี้ทำให้เกิดอีกมิติหนึ่งต่อหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นสามี บิดา และคุณปู่คุณตา