mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน Jane

  • Jane Clayson Johnson
  • Jane Clayson Johnson
  • Jane Clayson Johnson
  • Jane Clayson Johnson
  • Jane Clayson Johnson
  • Jane Clayson Johnson
  • Jane Clayson Johnson
  • Jane Clayson Johnson

เกี่ยวกับฉัน

เช่นเดียวกับสตรีอีกหลายคน ดิฉันยังคงแข็งขันในการจัดสรรเรื่องราวหลาย ๆ ด้านในชีวิตที่เต็มเปี่ยม! ดิฉันเป็นแม่ที่มีงานรัดตัว ดิฉันชอบเดินทาง ทำสวน ทำอาหาร และอาสาทำงานที่โรงเรียนของลูกด้วย เป็นเวลาหลายปีที่ดิฉันทำงานเป็นผู้สื่อข่าวให้สำนักข่าวเอบีซีนิวส์ในลอสแอนเจลิส และสำนักข่าวซีบีเอสนิวส์ในนิวยอร์ก ปัจจุบันดิฉันทำงานไม่เต็มเวลาเป็นผู้จัดรายการวิทยุ

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

ดิฉันเป็นมอรมอนเพราะดิฉันรักพระเจ้าพระเยซูคริสต์ เมื่อใช้ศรัทธาในพระองค์ ดิฉันได้รับพรโดยมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิต ศาสนจักรหนุนใจดิฉัน ทำให้ดิฉันเข้มแข็งและกระตุ้นให้ดิฉันเป็นคนดี...และทำดี หลักธรรมและศาสนพิธีเบื้องต้นของพระกิตติคุณนั้นเรียบง่าย นั่นคือ ศรัทธา การกลับใจ บัพติศมา การรับของประทานแห่งพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ เมื่อดิฉันเชื่อฟังพระบัญญัติ แสวงหาพระประสงค์ของพระเจ้าในชีวิต บำรุงเลี้ยงศรัทธาและกลับใจ ดิฉันจะเป็นคนเข้มแข็งขึ้น และเมื่อดิฉันแบ่งปันพรส่วนตัว ครอบครัวดิฉันได้รับการเสริมสร้างและคนรอบข้างดิฉันก็ได้รับการหนุนใจ พระกิตติคุณเป็นของประทานยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตดิฉัน -- เสมือนหนึ่งขุมทรัพย์อันล้ำค่า

เรื่องราวส่วนตัว

โปรดอธิบายว่าการสวดอ้อนวอนมีบทบาทในชีวิตท่านอย่างไร

เมื่อดิฉันสวดอ้อนวอน ดิฉันรู้สึกใกล้ชิดกับพระบิดาบนสวรรค์ และรู้สึกถึงพระหัตถ์ที่นำทางชีวิตดิฉัน หากจะมีสักอย่างที่ดิฉันเรียนรู้ ก็คือเรื่องที่ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงรู้จักเรา พระองค์ทรงรักเรา และพระองค์ทรงรอที่จะช่วยเหลือเรา เมื่อสวดอ้อนวอน ดิฉันมักจะมองเห็นตนเองกำลังนำปัญหาและความกระวนกระวายใจไปวางไว้เบื้องพระพักตร์พระผู้เป็นเจ้า ในความนึกคิด ดิฉันวางทุกอย่างไว้แทบพระบาทพระองค์ด้วยความนอบน้อมจริง ๆ ดิฉันทูลขอให้พระองค์ทรงช่วยเหลือดิฉัน พระองค์ไม่เคยทรงทำให้ดิฉันผิดหวัง บางครั้งคำสวดอ้อนวอนไม่ได้รับคำตอบทันที แต่ในที่สุดเมื่อใช้ศรัทธา ดิฉันรู้สึกถึงการกระตุ้นเตือนอันอ่อนโยน สุรเสียงกระซิบจากพระวิญญาณ-- และก็ได้รับคำตอบที่ดิฉันแสวงหา คำสวดอ้อนวอนเป็นวิถีจรรโลงชีวิตสำหรับดิฉัน เป็นด้านหนึ่งที่สำคัญที่สุดของศรัทธาดิฉัน ถ้าเราทูลถาม พระองค์จะทรงตอบเรา ดิฉันไม่สงสัยเลย นี่เป็นพรพิเศษเหนือธรรมดาและเป็นคำสัญญาของพระผู้เป็นเจ้าสำหรับเราทุก ๆ คน

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ศาสนาของดิฉันสำคัญต่อดิฉันมาก... อันที่จริงคือเป็นทุกอย่างสำหรับดิฉันและครอบครัว โดยผ่านพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ ดิฉันได้รับการกระตุ้นให้เป็นคนดีขึ้น ดิฉันกับสามีพยายามสอนลูก ๆ ให้มีเมตตา เห็นอกเห็นใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และแสดงความรัก เราสวดอ้อนวอนร่วมกันเป็นครอบครัวและเรียนรู้เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์โดยการอ่านพระคัมภีร์และเล่าเรื่องราวจากพระคัมภีร์ไบเบิล ทุกคืนวันจันทร์ เรามีช่วงเวลาที่อุทิศให้ครอบครัว เราสนทนาเกี่ยวกับศรัทธาและการรับใช้ การพัฒนาอุปนิสัยที่ดี และการทำเรื่องยาก ๆ ในวันอาทิตย์ดิฉันสอนบทเพลงศาสนจักรที่เรียบง่ายและไพเราะให้เด็ก ๆ ประมาณ 65 คนที่โบสถ์ในท้องที่ของดิฉัน ดิฉันมีความสุขที่สุดและซาบซึ้งใจมากสำหรับโอกาสที่ได้รู้สึกถึงพระวิญญาณและแบ่งปันประจักษ์พยานของดิฉันผ่านเสียงดนตรี