mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สวัสดี ฉัน Ian Harvey

  • Ian Harvey
  • Ian Harvey
  • Ian Harvey
  • Ian Harvey
  • Ian Harvey
  • Ian Harvey
  • Ian Harvey
  • Ian Harvey

เกี่ยวกับฉัน

ผมเป็นอดีตนาวิกโยธิน นักกีฬาโอลิมปิก ผมแต่งงานอย่างมีความสุขและมีลูกสองคน

เหตุใดฉันจึงเป็นมอรมอน

ผมเชื่อในผู้คนของศาสนาผม หลักฐานที่ผมพบว่าสนับสนุนความเชื่อนี้มีน้ำหนักมากยิ่งกว่าหลักฐานตรงกันข้ามเสียอีก ผมขอบคุณที่ทราบว่าเราสามารถอ่านพระคัมภีร์ สวดอ้อนวอน และรับประสบการณ์ด้วยตนเองซึ่งเราสามารถนำมาใช้ก่อเกิดความเชื่อของเราได้

เรื่องราวส่วนตัว

พรใดมาจากศรัทธาของท่านในพระเยซูคริสต์

ผมเชื่อในความหมายของวันอีสเตอร์ หรืออีกนัยหนึ่ง ผมเชื่อว่าพระเยซูคริสต์สิ้นพระชนม์และหลังจากนั้นสามวันพระองค์เสด็จมายังโลกอีกครั้งในลักษณะพระสัตภาวะผู้ฟื้นคืนพระชนม์ ผมเชื่อว่าพระองค์ทรงทนทุกข์และหลั่งพระโลหิตเพื่อบาปของผมและทำให้ผมสามารถกลับใจได้ (พยายามสุดความสามารถในการแก้ไขความผิดพลาด) ถ้าผมทำเช่นนี้ และโดยผ่านพระคุณของพระองค์ ผมจะมีโอกาสได้รับชีวิตนิรันดร์ ไม่เพียงตัวผมเอง แต่ครอบครัวของผมเช่นกัน ผมทราบเช่นกันว่าผมและคนที่ผมรักอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ พระองค์ทรงรักผมและแม้ว่าจะมีบางสิ่งเกิดขึ้นซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ผมต้องการให้เกิดก็ไม่เป็นไร ทุกอย่างจะเรียบร้อยในท้ายที่สุดโดยผ่านพระคุณของพระผู้เป็นเจ้าตราบเท่าที่ผมมีศรัทธาและพยายามอย่างที่สุด ด้วยเหตุนี้ อีสเตอร์จึงเป็นวันที่ผมชื่นชอบมากในรอบปี ความรู้นี้ทำให้ผมมีความสุขอย่างสุดซึ้ง แม้จะอยู่ในสภาพการณ์ที่ผมอาจไม่ได้หวังให้เกิดขึ้น

วิธีที่ฉันดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ผมมองหาและสร้างโอกาสเพื่อให้ได้ช่วยเหลือผู้อื่น ผมพยายามมองสิ่งต่าง ๆ จากมุมมองของผู้อื่น ผมพยายามจดจำและสำนึกคุณสำหรับสิ่งดี ๆ ในชีวิต ผมขอบคุณที่มีเพื่อนดี ๆ จากศาสนาอื่น