mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สามีและภรรยาจะอยู่ด้วยกันตลอดไปได้หรือไม่ ชาวมอรมอนเชื่อหรือไม่ว่าครอบครัวจะอยู่ด้วยกันในสวรรค์

คำตอบอย่างเป็นทางการ

สัมพันธภาพครอบครัวสามารถคงอยู่ตลอดไป—ไม่ใช่เพียงชีวิตนี้

เฉกเช่นปีติหอมหวานที่สุดของชีวิตบางอย่างสามารถเกิดขึ้นผ่านความสัมพันธ์ในครอบครัว การสูญเสียสมาชิกครอบครัวที่เรารักจึงเป็นเหตุให้เราเศร้าโศกเสียใจอย่างสุดซึ้ง

พระเยซูคริสต์ประทานอำนาจให้เหล่าสาวกของพระองค์ผนึกครอบครัวไว้ด้วยกันตลอดไปเมื่อพระองค์ตรัสว่า “เราจะมอบลูกกุญแจแผ่นดินสวรรค์ให้ไว้แก่ท่าน ท่านจะกล่าวห้ามสิ่งใดในโลก สิ่งนั้นก็จะถูกกล่าวห้ามในสวรรค์” (มัทธิว 16:19)

ความตายไม่จำต้องเป็นการสิ้นสุดสัมพันธภาพของเรากับบุคคลที่เรารักและหวงแหน พระเจ้าทรงเปิดเผยต่อศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธว่า “ความเป็นสังคมอย่างเดียวกันนั้นซึ่งมีอยู่ท่ามกลางพวกเราที่นี่จะมีอยู่ท่ามกลางพวกเราที่นั่น [ในนิรันดร], เพียงแต่จะควบคู่ไปกับรัศมีภาพนิรันดร์” (หลักคำสอนและพันธสัญญา 130:2)

สมาชิกครอบครัวที่ยอมรับการชดใช้ของพระเยซูคริสต์และทำตามแบบอย่างของพระองค์จะได้อยู่ด้วยกันตลอดกาลผ่านศาสนพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่ประกอบในพระนิเวศน์ศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้า ศาสนพิธีเหล่านี้ผนึกสามีกับภรรยาเข้าด้วยกันชั่วนิจนิรันดรและผนึกบุตรธิดากับบิดามารดาเป็นครอบครัว (ดู “ครอบครัว: ถ้อยแถลงต่อโลก”)

  • ใช่ครับ – ผมเชื่อว่าสามีภรรยาและครอบครัวสามารถอยู่ด้วยกันชั่วนิรันดร์ พรประเสริฐสุดอย่างหนึ่งในชีวิตผมคือความรู้ที่ว่าหากผมประพฤติตนในวิถีที่ผมสัญญาไว้กับพระบิดาบนสวรรค์ ผมจะได้รับพรให้ได้อยู่กับครอบครัวชั่วนิรันดร์ สำหรับผมแล้ว ความรู้เกี่ยวกับลักษณะนิรันดร์ของครอบครัวเป็นความจริงอย่างหนึ่งซึ่งสำคัญที่สุดของพระกิตติคุณ สิ่งนี้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทุกอย่างของผม ช่วยให้ผมมีมุมมองชีวิตที่พิเศษสุดและชัดเจน ผมพยายามเพิ่มสัมพันธภาพกับครอบครัวให้ดีขึ้นทุกวันเพราะผมรักพวกเขา และผมทราบว่าหากเราร่วมมือกันฝ่าฟันความท้าทายต่างๆ ในชีวิต สัมพันธภาพของเราจะผูกพันกันทางวิญญาณมากขึ้น ผมไม่อาจจินตนาการถึงสวรรค์ที่ผมไม่ได้อยู่กับคนสำคัญที่สุดในชีวิตบนแผ่นดินโลกของผมได้ แสดงเพิ่มเติม

  • แน่นอนที่สุด! คำสัญญาแสนวิเศษนี้คือหนึ่งในพรยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราสามารถได้รับ โดยผ่านทางอำนาจฐานะปุโรหิตที่ถูกต้อง ครอบครัวสามารถได้รับการผนึกทางวิญญาณเพื่อกาลเวลาและนิรันดร พรนี้ได้รับการประสาทภายในพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ การรู้ว่าผมกับครอบครัวจะอยู่ด้วยกันตลอดไป และพระบิดาบนสวรรค์ทรงยืนเป็นประมุขของครอบครัวมอบปีติที่แท้จริงให้ผม แสดงเพิ่มเติม

  • ครอบครัวคือประสบการณ์ที่งดงามที่สุดที่พระผู้เป็นเจ้าประทานแก่ผมในชีวิตนี้ และพระองค์ทรงให้โอกาสที่สัมพันธภาพนี้จะพัฒนาต่อไปหลังชีวิตนี้ตลอดชั่วนิรันดร เพราะพวกเขา "จะสืบทอดบัลลังก์, อาณาจักร, มณฑล, และอำนาจ, อำนาจการปกครอง, ยอดสูงสุดและห้วงลึกทั้งปวง" คพ. 132:19 แสดงเพิ่มเติม

  • ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2010 คุณพ่อของผมเสียชีวิตลง ท่านประสบปัญหาด้านสุขภาพมาตลอดชีวิตซึ่งจำกัดขอบเขตความสามารถทางร่างกายของท่าน ท่านรับบัพติศมาเข้าสู่ศาสนจักรหนึ่งวันก่อนท่านไปเข้ารบในสงครามเวียดนามที่ทำให้ท่านได้รับบาดเจ็บและมีโรคภัยตามมามากมายนับแต่นั้น ศรัทธาของคุณพ่อที่มีต่อศาสนาคือขุมพลังของท่าน และท่านได้รับการปลอบโยนว่าแม้ผ่านพ้นชีวิตนี้ไปแล้ว ท่านก็จะได้อยู่กับครอบครัวของท่าน โดยการเป็นมอรมอน เรารู้ผ่านการเปิดเผยในยุคปัจจุบันว่าสามีภรรยาและครอบครัวสามารถอยู่ด้วยกันตลอดไป ถ้าเราปฏิบัติตามพระบัญญัติบนโลกนี้ เราจะได้รับรางวัลเป็นโอกาสที่จะอยู่เป็นครอบครัวนิรันดร์บนสวรรค์ ความรู้ที่ผมมีเรื่องครอบครัวนิรันดร์ช่วยให้ผมยอมรับความตายของคุณพ่อได้ ผมรู้ว่าครอบครัวสามารถอยู่ด้วยกันตลอดกาล และถ้าหากผมดำเนินชีวิตสอดคล้องกับพระบัญญัติของพระกิตติคุณ ผมก็จะมีโอกาสพบกับคุณพ่ออีกครั้ง ความรู้นี้ยังมอบสันติสุขให้ผมในการได้รู้ว่าคุณพ่อจะมีโอกาสฟื้นคืนชีวิตและร่างกายของท่านจะบริบูรณ์อีกครั้ง ผู้คนจำนวนมากไม่มีความเข้าใจว่าพวกเขาสามารถมีครอบครัวนิรันดร์ได้ และเมื่อปราศจากความรู้นั้นแล้ว ความตายสามารถเป็นเรื่องที่ยากจะยอมรับได้ แผนแห่งความรอดและความสุขช่วยให้เรารู้ว่าชีวิตนี้ไม่ใช่จุดจบของชีวิต ครอบครัวสามารถอยู่ด้วยกันตลอดไป แสดงเพิ่มเติม

ไม่พบผลการค้นหา