mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

ชาวมอรมอนเชื่ออะไรเกี่ยวกับพระลักษณะของพระผู้เป็นเจ้า

คำตอบอย่างเป็นทางการ

พระผู้เป็นเจ้าทรงดีพร้อม มีปรีชาญาณทั้งหมด และมีเดชานุภาพทั้งมวล ทรงเป็นพระผู้ปกครองจักรวาล พระองค์ทรงเปี่ยมด้วยเมตตา อ่อนโยน และยุติธรรม พระองค์ทรงเป็นพระบิดาในสวรรค์ของเรา พระองค์ทรงสร้างเราตามรูปลักษณ์ของพระองค์ (ปฐมกาล 1:27) พระองค์ทรงมีพระวรกายที่มองดูเหมือนร่างกายของเรา พระองค์ทรงรู้จักและรักเราแต่ละคน พระองค์ทรงมีแผนจะช่วยให้ลูกๆ ของพระองค์พบปีติในชีวิตนี้และกลับไปอยู่กับพระองค์เมื่อชีวิตนี้สิ้นสุด

  • เราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า และด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงเป็นพระบุคคลที่แยกกันจากพระผู้เป็นเจ้าพระบิดา ดังนั้น เราจึงเชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้าพระบิดา พระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ และพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพระบุคคลสามพระองค์ที่แยกกัน แต่มีจุดประสงค์เพียงหนึ่งเดียว เราเชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาทรงส่งพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์มายังแผ่นดินโลกเพื่อไถ่เราจากบาปและทำให้การฟื้นคืนชีวิตเป็นไปได้สำหรับเราทุกคน นิยามเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์ของเราเป็นเรื่องหลักเรื่องหนึ่งที่ทำให้เราแตกต่างจากศาสนาอื่นๆ แสดงเพิ่มเติม

  • พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระบิดาบนสวรรค์ของเรา – ทรงเป็นบิดาของวิญญาณเรา พระองค์ทรงสร้างเราตามรูปลักษณ์ของพระองค์ เช่นเดียวกับที่ร่างกายของเราสร้างในรูปลักษณ์ของบิดามารดาทางสายเลือด พระองค์ทรงมีพระวรกายเป็นเนื้อหนังและกระดูกเหมือนเรา แต่ทรงเป็นพระสัตภาวะผู้ทรงดีพร้อม ในฐานะที่ทรงเป็นบิดาของเรา พระผู้เป็นเจ้าทรงต้องการให้เราเป็นเหมือนพระองค์และกลับไปอยู่กับพระองค์สักวันหนึ่ง พระองค์ทรงรู้จักเราแต่ละคนอย่างลึกซึ้งและทรงห่วงใยแต่ละคน พระองค์ทรงต้องการให้เรามีความสุข แต่จะไม่ทรงบังคับเราให้ทำเช่นนั้น อย่างไรก็ตาม พระองค์ทรงให้แนวทางซึ่งเรียกว่าพระบัญญัติ เพื่อช่วยเราตัดสินใจว่าอะไรที่จะนำเราไปสู่ความสุข แสดงเพิ่มเติม

ไม่พบผลการค้นหา