mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

ศรัทธาคืออะไร

คำตอบอย่างเป็นทางการ

การมีศรัทธาคือการ “หวังในสิ่งที่ไม่เห็น, ซึ่งจริง” (ดูพระคัมภีร์มอรมอน,
แอลมา 32:21 และ ฮีบรู 11:1) แต่ละวันท่านทำตามสิ่งที่ท่านหวัง แม้ก่อนจะเห็นผลที่ตามมาด้วยซ้ำ ซึ่งคล้ายกันกับศรัทธา

ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าเป็นมากกว่าความเชื่อในพระองค์ตามทฤษฎี การมีศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าคือวางใจพระองค์ มีความเชื่อมั่นในพระองค์ และเต็มใจปฏิบัติตามความเชื่อของเราในพระองค์ นี่คือหลักธรรมแห่งการกระทำและพลัง

แอลมาศาสดาพยากรณ์ในพระคัมภีร์มอรมอนเปรียบศรัทธากับเมล็ดพืช ถ้าท่านปลูกเมล็ดพืชและบำรุงเลี้ยง ถ้าเป็นเมล็ดดีมันจะเติบโตและออกผลในที่สุด (แอลมา 32:28-43) ศรัทธาก็เช่นเดียวกัน ถ้าท่านเชื่อฟังพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า ศึกษาพระวจนะของพระองค์ และมีความปรารถนาจะเชื่อในพระคริสต์ ศรัทธาจะเติบโตในตัวท่าน

  • ‘ศรัทธาไม่ใช่การมีความรู้อันสมบูรณ์ของสิ่งต่างๆ; ฉะนั้นหากท่านมีศรัทธาท่านย่อมหวังในสิ่งที่ไม่เห็น, ซึ่งจริง’ (แอลมา 32:21) นี่คือหนึ่งในข้อพระคัมภีร์ที่ดิฉันชอบเพราะให้คำจำกัดความที่ยอดเยี่ยมของคำว่าศรัทธา มีข้อพระคัมภีร์ที่อ่านจากพระคัมภีร์ไบเบิลและพระคัมภีร์มอรมอนที่บอกตามตรงว่าดิฉันไม่เข้าใจว่าพระคัมภีร์ข้อนั้นต้องการบอกอะไร ดิฉันจะใช้เวลาทูลสนทนากับพระบิดาสวรรค์และทูลขอให้พระองค์ทรงช่วยดิฉันเข้าใจเรื่องที่กล่าวไว้นั้น และเมื่อรู้คำตอบ ดิฉันต้องฟังด้วยหูทางวิญญาณและใช้ศรัทธาว่าสิ่งที่กล่าวไว้เป็นความจริง ดิฉันต้องวางใจว่าทุกสิ่งที่พระบิดาสวรรค์ทรงพยายามสอนดิฉันเป็นความจริง ดิฉันไม่เคยเห็นบุรุษผู้นี้ทั้งไม่เคยพบเป็นส่วนตัว—แต่ดิฉันทราบดีถึงความยิ่งใหญ่แห่งพระวจนะของพระองค์ ดิฉันทบทวนศรัทธา โดยเฉพาะเมื่อดูเรื่องราวการตรึงกางเขน—คุณจะเห็นทหารลงพนันเพื่อเอาพระอาภรณ์ของพระผู้ช่วยให้รอด พระเยซูคริสต์ เท่าที่รู้ขณะนี้ ดิฉันยังคงสวดอ้อนวอนว่าจะไม่เป็นคนที่โยนลูกเต๋าเพื่อผ้าเพียงชิ้นเดียว ดิฉันพยายามเพิ่มพูนศรัทธาอยู่เสมอ ดิฉันทำสิ่งนี้โดยอ่านพระคัมภีร์ ไปโบสถ์ และเข้าพระวิหาร ดิฉันทำการเรียกใดก็ตามที่จะได้รับในศาสนจักรให้ดีที่สุด ดิฉันยืนหยัดในพันธสัญญาบัพติศมา รักษาพันธสัญญาพระวิหารโดยตระหนักว่าพันธสัญญานั้นขึ้นอยู่กับความซื่อสัตย์ที่ดิฉันมีต่อพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ แต่เป็นเหตุผลที่คู่ควรแก่การต่อสู้ให้ได้มา แสดงเพิ่มเติม

  • ผมใช้ศรัทธาเมื่อผมอายุได้ 42 ปีและเพิ่งเริ่มหัดขี่จักรยานล้อเดียว ผมเอนไปข้างหน้าบนจักรยานล้อเดียวของผม คิดว่าผมต้องล้มแน่นอน แต่ก็ยังเชื่อในคำแนะนำอ้อมๆ ของลูกๆ ว่าผมจะรั้งตัวเองไว้ได้ทันโดยการถีบเพื่อดันตัวเองไปข้างหน้า วันนี้ผมสามารถขี่ไปได้ครั้งละหลายกิโลเมตร! เมื่อผมขี่ได้อย่างนั้น ผมก็ยังคงใช้ศรัทธาอยู่ – แต่ผมพึ่งศรัทธาน้อยลงไปมากในเวลานี้เพราะผมเห็นคำสอนของลูกๆ นำไปปฏิบัติได้จริง ผมใช้ศรัทธาเช่นกันเมื่อผมอายุ 22 ปีและเพิ่งค้นหาความจริงเกี่ยวกับศาสนามอรมอน เมื่อได้รับคำตอบต่อการสวดอ้อนวอนครั้งแรกๆ ผมปฏิบัติตามสิ่งที่ผมเรียนรู้ “เอนไปข้างหน้า” และอุทิศเวลาและความมุมานะอุตสาหะนานหลายปีในการดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ ปัจจุบันนี้ผมยังคงใช้ศรัทธา แต่ผมพึ่งศรัทธาน้อยลงไปมากเพราะผมได้รับการยืนยันเป็นเวลาหลายปีว่าพระกิตติคุณเป็นความจริง ในทั้งสองกรณีนี้ ความรู้มาจากการอุทิศตนและการลงมือปฏิบัติ ศรัทธาเป็นเพียงแรงผลักดันอันดับแรกให้เราลองพยายามดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ แสดงเพิ่มเติม

  • ศรัทธาคือความมั่นใจในบางคนหรือบางสิ่ง และในด้านที่เกี่ยวกับพระกิตติคุณ คือความมั่นใจที่เรามีในพระเยซูคริสต์ ซึ่งนำเราหรือผลักดันให้เราเชื่อในพระองค์และเชื่อฟังพระองค์ สิ่งนี้มีพื้นฐานบนความจริงเสมอ ศรัทธาเป็นของขวัญอันน่าอัศจรรย์ที่นำให้เรามีความหวังและจิตกุศล ซึ่งเป็นความรักอันบริสุทธิ์ของพระคริสต์ ศรัทธากระตุ้นให้เรากระทำ ผลักดันให้เราดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระคริสต์ มากกว่านั้น ศรัทธาทำให้เราสามารถมีความสุขในชีวิตนี้และรักษาทัศนคติให้มุ่งสู่นิรันดร แสดงเพิ่มเติม

ไม่พบผลการค้นหา