mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

เหตุใดจึงขอให้ชาวมอรมอนบริจาครายได้ 10% ให้ศาสนจักร

คำตอบอย่างเป็นทางการ

กอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ ประธานศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายคนก่อนกล่าวว่า “แหล่งรายได้หลักของเราคือกฎส่วนสิบที่มีมาแต่โบราณ เราคาดหวังให้คนของเราจ่าย 10 เปอร์เซ็นต์ของรายได้เพื่อพัฒนางานของศาสนจักรให้ก้าวหน้า เรื่องน่าทึ่งและวิเศษสุดคือพวกเขาจ่ายส่วนสิบ ส่วนสิบไม่ใช่เรื่องของเงินมากเท่ากับเรื่องของศรัทธา ส่วนสิบกลายเป็นสิทธิพิเศษและโอกาส มิใช่ภาระ ผู้คนของเราเชื่อในพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าตามที่บรรยายไว้ในหนังสือมาลาคีว่า พระเจ้าจะทรงเปิดหน้าต่างในสวรรค์และเทพรจนไม่มีที่พอจะรับ (มาลาคี 3:8-10) ประจักษ์พยานของวิสุทธิชนยุคสุดท้ายทั่วโลกเกี่ยวกับกฎการจัดหาเงินทุนในงานของพระเจ้าช่างน่าซาบซึ้งและน่าประทับใจ”

  • ถ้าจะว่ากันในระดับของเหตุผล นี่คือการจ่ายค่าอาคารที่เรามาประชุม & พระวิหารที่เราไปนมัสการ ในระดับที่ลึกไปกว่านั้น นี่คือการเตือนผมว่าทั้งหมดที่ผมได้รับมาเป็นพรจากพระบิดาบนสวรรค์ของเรา แสดงเพิ่มเติม

  • ศาสนจักรของเราเป็นเสมือนครอบครัวใหญ่ เมื่อภรรยาและลูกๆ ของผมใช้จ่ายเงินที่ผมหามาได้จากการทำงาน ผมไม่ได้รู้สึกว่านั่นคือการให้ พูดตามตรงก็คือ ผมรู้สึกว่าเหมือนเป็นการให้กับตนเองเสียมากกว่า เราเป็นหน่วย เป็นทีมเดียวกัน ศาสนจักรก็เช่นเดียวกัน เราคือครอบครัวใหญ่ที่กระจายอยู่ทั่วโลก แสดงเพิ่มเติม

ไม่พบผลการค้นหา