mormon.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

ใครเป็นศาสดาพยากรณ์คนปัจจุบันของมอรมอน

คำตอบอย่างเป็นทางการ

พระผู้เป็นเจ้าทรงเรียกศาสดาพยากรณ์ให้นำศาสนจักรนี้ในสมัยของเรา เช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงเรียกในสมัยโบราณ ศาสดาพยากรณ์คนปัจจุบันและประธานศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายคือโธมัส เอส. มอนสัน ท่านมีผู้ช่วยคือที่ปรึกษาสองคน—เฮนรีย์ บี. อายริงก์ และดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ ทั้งสามท่านประกอบเป็นฝ่ายประธานสูงสุดของศาสนจักร (คล้ายกันกับเปโตร ยากอบ และยอห์นหลังการสิ้นพระชนม์ของพระคริสต์)

สมาชิกทุกท่านในฝ่ายประธานสูงสุดและโควรัมอัครสาวกสิบสองเป็นอัครสาวกและศาสดาพยากรณ์ อัครสาวกคนปัจจุบันได้แก่

 • รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน
 • ดัลลิน เอช. โอ๊คส์
 • เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด
 • โรเบิร์ต ดี. เฮลส์
 • เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์
 • เดวิด เอ. เบดนาร์
 • เควนทิน แอล. คุก
 • ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน
 • นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น
 • โรนัลด์ เอ. ราสแบนด์
 • แกรีย์ อี. สตีเวนสัน
 • เดล จี. เรนลันด์
 • ศาสดาพยากรณ์ของศาสนจักรคือประธานมอนสัน แสดงเพิ่มเติม

 • ดิฉันคิดว่าคำถามน่าจะเป็น “ใครคือศาสดาพยากรณ์คนปัจจุบัน” คนนั้นคือโธมัส เอส. มอนสัน และดิฉันไม่ได้มองว่าท่านเป็นเพียงศาสดาพยากรณ์ชาวมอรมอน ใช่ ท่านเป็นมอรมอน แต่ท่านเป็นศาสดาพยากรณ์สำหรับคนทั้งโลก ไม่ใช่เฉพาะชาวมอรมอน แสดงเพิ่มเติม

 • ศาสดาพยากรณ์คนปัจจุบันคือโธมัส เอส. มอนสัน ท่านฉลาดรอบรู้ เปี่ยมด้วยความรัก และได้รับการนำจากพระวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้า คำแนะนำและประจักษ์พยานของท่านเติมเต็มใจดิฉันด้วยพระวิญญาณและเป็นพรแก่ชีวิตดิฉัน แสดงเพิ่มเติม

ไม่พบผลการค้นหา